Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Praca dyplomowa w M-06

aktualizacja: 18.09.2023r.

Wybór tematu pracy dyplomowej

Procedura wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej

Jednostka dyplomująca – to Jednostka, która prowadzi dany kierunek lub specjalność i która organizuje egzamin dyplomowy.

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji jest jednostką dyplomującą dla następujących kierunków i specjalności: 

Kierunek Specjalność / blok specjalnościowy 
Automatyka i Robotyka Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych 
Automatyzacja Systemów Wytwarzania 
Inżynieria ProdukcjiTechniki Wytwarzania 
Systemy CAD/CAM 
Zarządzanie Produkcją

Jednostka promotora – to Jednostka, która zatrudnia promotora (również zewnętrznego).

Kolejność postępowania

– Student uzgadnia z Promotorem temat (lub zagadnienia) cel i zakres pracy dyplomowej.

2 – Student pobiera deklarację, którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader (w najnowszej wersji) i za pomocą funkcji „Wypełnij i podpisz” wypełnia oraz zapisuje pod nazwą, jak w poniższym przykładzie:

 Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf
 gdzie poszczególne informacje oznaczają:
Nazwisko Imię, Kierunek Studiów, Specjalność/blok specjalnościowy, stopień studiów, rodzaj studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane(uważa się je za niedostarczone)!

3 – Wypełnioną deklarację Student przesyła mailowo do Promotora do dnia: 15.05.2023r.

4 – Promotor uzyskuje od Dyrektora ds. dydaktyki zgodę na prowadzenie pracy dyplomowej, (zgoda jest udzielana automatycznie w przypadku nie przekroczenia limitów prac dyplomowych i liczby godzin ponadwymiarowych, w innym przypadku wymagany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z dr inż. Krzysztofem Krupą, prof. PK) oraz jest odpowiedzialny za dotrzymanie obowiązujących na Wydziale limitów prac dyplomowych i godzin ponadwymiarowych wg procedur obowiązujących w Jednostkach WM.

5 – Przesłaną przez Studenta deklarację Promotor otwiera w programie Acrobat Reader, podpisuje cyfrowo certyfikatem PK zgodnie z instrukcją: (https://di.pk.edu.pl/elektroniczne-podpisywanie-dokumentow-pdf/) i przekazuje najpóźniej do 21.05.2023r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do Jednostki dyplomującej według poniższego wykazu:

Jednostka dyplomującaKierownik ds. dydaktykiAdres mailowy na jaki należy
wysyłać deklaracje
M-01dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PKmagdalena.kromka-szydek@pk.edu.pl
M-03dr inż. Marcin Augustynmarcin.augustyn@pk.edu.pl
M-04dr inż. Robert Janczur, prof. PKmateusz.szramowiat@pk.edu.pl
M-05dr inż. Bartosz Kopiczakbartosz.kopiczak@mech.pk.edu.pl
M-06dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PKdydaktyka.m-06@pk.edu.pl
M-07dr inż. Renata Dwornicka, prof. PKrenata.jaworska@pk.edu.pl
M-08dr inż. Maciej Michnejmaciej.michnej@pk.edu.pl
M-10dr inż. Barbara Jurassylwia.pawlik@pk.edu.pl
M-11dr inż. Zygmunt Dziechciowskizygmunt.dziechciowski@pk.edu.pl
M-12dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PKwioleta.pietruszka@pk.edu.pl

W mailu musi być podana informacja o adresie mailowym do studenta.

6 – Zastępca Kierownika ds. dydaktyki Jednostki dyplomującej przedstawia temat pracy do akceptacji Opiekunowi kierunku lub Kierownikowi specjalności, a w przypadku uzyskania akceptacji rejestruje deklarację i sporządza zbiorcze zestawienie deklaracji wg załączonego wzoru.

7 – W przypadku gdy zaproponowany przez Promotora w uzgodnieniu ze Studentem temat pracy nie uzyska akceptacji Opiekuna kierunku lub Kierownika specjalności Dyrektor ds. dydaktyki Jednostki dyplomującej powiadamia mailowo Studenta oraz Promotora o konieczności zmiany tematu lub tematu i promotora.

8 – Jeżeli promotor nie jest pracownikiem Jednostki dyplomującej Dyrektor dydaktyczny Jednostki dyplomującej przesyła drogą mailową kopię deklaracji do Jednostki Promotora.

9 – Jednostka dyplomująca przekazuje do Dziekanatu podpisane cyfrowo certyfikatem PK przez promotora deklaracje a także podpisane cyfrowo certyfikatem PK przez Opiekuna kierunku lub Kierownika specjalności oraz Zastępcę Kierownika ds. dydaktyki Jednostki Dyplomującej zbiorcze zestawienie deklaracji w postaci elektronicznej na adresy: studiastacjonarne.wm@pk.edu.pl oraz stanislaw.walczak@pk.edu.pl.

DEKLARACJA

Uwaga!!!!!
Należy korzystać wyłącznie z adresów mailowych dostępnych w spisie pracowników PK.
Wiadomości mailowe wysłane z innych adresów nie będą respektowane.

Zmiana tematu/promotora pracy dyplomowej

W przypadku dużych zmian w temacie pracy dyplomowej bądź zmianie promotora po złożeniu deklaracji, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić poprzez ponowne złożenie Deklaracji wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej zgodnie z procedurą.

Zagadnienia do wyboru tematów prac dyplomowych

Temat pracy dyplomowej musi być zgodny ze stopniem studiów oraz ze studiowaną specjalnością.

Szczegóły należy ustalić z promotorem. Poniżej link do zagadnień w M-06:

Zagadnienia/tematy prac dyplomowych pracowników jednostki M-06 na rok akad. 2022/23

Zasady i wytyczne

Informacja dla studentów przygotowujących pracę dyplomową

Student kończący studia zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej (wzór pracy dyplomowej WM) w formie elektronicznej w systemie antyplagiatowym PK. Wymagania stawiane pracy przedstawione zostały poniżej.

1. Praca dyplomowa powinna zawierać, w kolejności
(dotyczy wszystkich studentów ostatniego semestru studiów):

 - Stronę tytułową.
 - Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
 - Spis treści.
 - Ważniejsze oznaczenia.
 - Tekst pracy.
 - Wykaz literatury.
 - Streszczenie pracy w języku angielskim o objętości min. 2500 znaków wliczając spację.
 - Załączniki, jeśli takie zostały przygotowane.

1.1. Współautorstwo pracy

W przypadku, gdy praca ma kilku autorów (wymagana jest wcześniejsza zgoda dziekana na wniosek promotora pracy), w pracy powinno znajdować się wyraźnie opisane rozgraniczenie zakresu merytorycznego opracowanego przez każdego z autorów oraz podanie, które z rozdziałów pracy są jego autorstwa (zał. 3).

2. Forma elektroniczna pracy dyplomowej

Praca w wersji elektronicznej powinna być umieszczona w systemie antyplagiatowym PK. W przypadku, gdy praca jest autorstwem kilku osób istotnym jest, aby opinia promotora oraz recenzenta odnosiła się w swojej treści do poszczególnych zakresów pracy, realizowanych przez każdego z autorów.

3. Zasady sporządzania prac dyplomowych w języku obcym

Praca dyplomowa wykonana w języku obcym musi spełniać następujące wymagania:

 • praca dyplomowa może być sporządzona w języku angielskim bez akceptacji Rady Wydziału,
 • dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej w innym języku obcym pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku przez promotora oraz uzyskania akceptacji Rady Wydziału,
 • praca sporządzona w języku obcym powinna posiadać przetłumaczone na język polski: tytuł pracy umieszczony pod tytułem oryginalnym, podpisy pod rysunkami i tabelami oraz spis treści,
 • w przypadku sporządzania pracy w języku obcym wymagane jest streszczenie głównych tez pracy w języku polskim, umieszczone w sposób trwały na końcu pracy o objętości około 10% objętości pracy bez rysunków i tabel,
 • recenzja pracy wykonanej w języku obcym przygotowana jest w tym języku lub w języku polskim.


4. Umowa dotycząca praw autorskich

W przypadku, gdy planuje się, że praca dyplomowa będzie wykorzystana w późniejszych publikacjach lub pracach Promotora, obowiązkowe jest zawarcie umowy dotyczącej praw autorskich do pracy dyplomowej. 
W pozostałych przypadkach umowa nie jest zawierana.

Procedura składania dokumentów

Procedura składania dokumentów

Egzaminy dyplomowe odbywają się stacjonarnie

Promotor na 20 dni roboczych przed terminem egzaminu zgłasza mailowo dwóch proponowanych recenzentów do jednostki dyplomującej czyli tej, do której przynależy student (dla studentów z M-06 właściwy adres to dydaktyka.m-06@pk.edu.pl)

Dziekan dokonuje wyboru recenzenta pracy dyplomowej, spośród kandydatów wskazanych przez Promotora – dostęp dla Promotorów i Recenzentów do pliku z wybranym Recenzentem zostanie przekazany pracownikom przez poszczególne jednostki.

Student wysyła do Promotora, z kopią do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, wiadomość mailową z informacją o ukończeniu pracy dyplomowej oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu. Wiadomość powinna zawierać:

 - imię i nazwisko studenta,
 - rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
 - kierunek studiów,
 - specjalność/profil dyplomowania.

Promotor informuje studenta o wybranym przez Dziekana Recenzencie pracy dyplomowej.

Student, niezwłocznie po otrzymaniu od Promotora informacji na temat wskazanego przez Dziekana Recenzenta, umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK (https://asap.pk.edu.pl/), obowiązkowo wskazując w systemie Promotora i wybranego przez Dziekana Recenzenta. Praca powinna być sformatowana zgodnie z aktualnym wzorem (wzór pracy dyplomowej WM). Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej, komplet wymaganych dokumentów. Termin i sposób dostarczenia dokumentów określa jednostka dyplomująca. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty decyduje data dostarczenia do jednostki.

Wykaz oryginałów odręcznie podpisanych dokumentów, które Student dostarcza do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność

 1. Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej (podpisane także przez promotora).
 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK). (Proszę nie drukować i nie przynosić REGULAMINU ANTYPLAGIATOWEGO)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK.
 4. Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów.
 5. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski.
 6. Karta odejścia (wydrukowany e-mail potwierdzający rozliczenie się z biblioteką).
 7. Umowa dotycząca praw autorskich (w szczególnych przypadkach, po porozumieniu z promotorem jeśli wymaga tego specyfikacja pracy).
 8. Kwestionariusz cudzoziemca (w przypadku cudzoziemców).
 9. Legitymacja (dotyczy studentów II stopnia).

Wykaz dokumentów, które Student dostarcza do Promotora

 1. Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej.

Promotor zobowiązany jest do weryfikacji tytułu pracy dyplomowej w metadanych pracy i na stronie tytułowej pliku pracy wydania Oświadczenie w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu, oraz oceny pracy dyplomowej w formularzu dostępnym w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK. Jednocześnie Promotor jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej M-06 oryginałów wydrukowanych z systemu i odręcznie podpisanych w/w dokumentów. Termin dostarczenia dokumentów znajduje się w kolejnej zakładce.

Wykaz dokumentów, które Promotor dostarcza do sekretariatu M-06

 1. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK).
 2. Pierwsza stroną Raportu podobieństwa (Najpierw należy kliknąć: Otwórz interaktywny raport podobieństwa,  a następnie pobrać raport, z którego potrzebna jest tylko podpisana pierwsza strona).
 3. Opinia promotora pracy dyplomowej (podpisany wydruk wcześniej wypełniony w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK).
 4. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (podpisany wydruk z Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac PK).
 5. Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta.

Recenzent zobowiązany jest do oceny pracy dyplomowej w formularzu dostępnym w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK. Jednocześnie Recenzent jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej M-06 oryginału, wydrukowanego z systemu i odręcznie podpisanego arkusza oceny pracy dyplomowej. Termin dostarczenia dokumentów znajduje się w kolejnej zakładce.

Wykaz dokumentów, które Recenzent dostarcza do sekretariatu M-06

 1. Opinia recenzenta pracy dyplomowej (podpisany wydruk wcześniej wypełniony w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac PK).

Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

Jeden z Członków komisji w dniu egzaminu dyplomowego odbiera teczkę dyplomanta z sekretariatu M-06.

Przewodniczący komisji, w dniu egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do wypełnienia, i dostarczenia do sekretariatu M-06 podpisanego przez siebie oraz Promotora i Recenzenta, protokołu z egzaminu dyplomowego.

Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego wraz z teczkami akt osobowych studenta, nie później niż kolejnym dniu roboczym po terminie egzaminu.

Terminy składania dokumentów

Termin złożenia dokumentów w sekretariacie M-06

Student zobowiązany jest do sprawdzenia czy w systemie ma wpisane i przesłane wszystkie oceny.
Studenci nie mający zaliczenia ze wszystkich przedmiotów nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego.

Terminy egzaminów dyplomowych w sesji letniej r. akad. 2022/2023:

Termin egzaminuTermin dostarczenia kompletu dokumentów przez dyplomantaTermin dostarczenia kompletu dokumentów przez Promotora 
i Recenzenta
31.05.2023 r.
ten termin tylko dla studentów
I stopnia
18.05.202319.05.2023
19.06.2023 r.05.06.2023
06.06.2023
27.06.2023 r.13.06.202314.06.2023
28.06.2023 r.13.06.202314.06.2023
29.06.2023 r.13.06.202314.06.2023
15.09.2023 r.04.09.202305.09.2023
27.09.2023 r.13.09.202314.09.2023
28.09.2023 r.13.09.202314.09.2023
29.09.2023 r.13.09.202314.09.2023

W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji:

mgr inż. Monika Pociecha   tel. 12 628 32 60
w godzinach od 8.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku
dydaktyka.m-06@pk.edu.pl

Terminy egzaminów

27.09.2023 r.

28.09.2023 r.

29.09.2023 r.

Składy Komisji egzaminacyjnych oraz godziny
i sale egzaminów dyplomowych dostępne są:
na stronie Wydziału Mechanicznego pod M-06

Skip to content