Praktyki i staże

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich:

dr inż. Zygmunt Dziechciowski (M-11)
(Podpisywanie dokumentów związanych z realizacją praktyk programowych odbywa się w poniedziałki,
w godzinach 8.00 – 9.30 w pokoju A329)

któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich pełnomocnicy dyrektorów instytutów ds. praktyk studenckich:

IP  – dr inż. Anna Boratyńska-Sala (pok. C215 tel. 374 32 83)

AiR  – dr inż. Adam Słota (pok. A312 tel. 374 32 41)

LINKREGULAMIN PRAKTYKI PROGRAMOWEJ


Pełnomocnikom dyrektorów instytutów podlegają opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup studenckich.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/2020 praktyki programowe powinny być realizowane w terminie:  od 1 lipca do 15 września 2020 r.

Realizacja praktyk możliwa jest także w ciągu roku akademickiego po podpisaniu oświadczenia.

LINK: 
Oświadczenia w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych.

Harmonogram realizacji praktyk

 1. Ustalenie programu praktyki z opiekunem specjalności i zakładem pracy. 
  Praktyka w wymiarze 160h (20 dni roboczych po 8h) – 4 ECTS.
 2. Podpisanie 3 egzemplarzy porozumienia (dla trzech stron tj. Przedstawiciela zakładu pracy, Opiekuna praktyki oraz Studenta – najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem praktyki) oraz ramowy program praktyki w dzienniku praktyk.
 3. Student na czas praktyki MUSI posiadać ubezpieczenie NNW (na czas praktyk) – wykupione w samorządzie studenckim WM PK lub indywidualnie.
 4. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
 5. Potwierdzenie odbycia praktyki i opinia o przebiegu praktyki wystawiana i podpisana przez przedstawiciela firmy w dzienniku praktyk.
 6. Przekazanie dziennika praktyk opiekunowi PRAKTYKI danej specjalności.

UWAGA! W przypadku realizacji praktyki w ciągu roku akademickiego, Student musi podpisać oświadczenie o nie kolidowaniu praktyk z zajęciami.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyki znajdują się w regulaminie 

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 • podpisanego porozumienia (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),
 • kopii ubezpieczenia NNW na czas odbywania praktyki (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),
 • uzyskania pozytywnej opinii z firmy – wypełniony i podpisany dziennik praktyk
 • oświadczenie o odbywaniu praktyki w trakcie roku akademickiego – jeżeli dotyczy.

LINK: Dokumenty do pobrania dla kierunku: Inżynierii Produkcji 

INDYWIDUALNE:

GRUPOWE:

OPIEKUNOWIE – praktyki  Inżynierii Produkcji

Grupa Specjalność Opiekun Tel. Pokój
IPro-7 SJiWTP-7
Systemy jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa
dr inż. Sabina Motyka 3268 C214
IPro-7 SysCC-7
Systemy CAD/CAM
dr inż. Anna Boratyńska-Sala 3283 C215
IPro-7 Niestacjonarne dr inż. Małgorzata Kowalczyk

OPIEKUNOWIE – praktyki Automatyka i Robotyka

Grupa Specjalność Opiekun Tel.Pokój e-mail
13A4Sterowanie i monitoring maszyn
i urządzeń
mgr inż. A. Guzowski3172L21guzowski@mech.pk.edu.pl
13A5Mechatronikadr hab inż. Józef Tutaj, prof. PK3323 jozef.tutaj@pk.edu.pl
13A6Technologie informacyjne w systemach produkcyjnychdr inż. A. Słota3241A312slota@mech.pk.edu.pl