Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Підтримка України

Praktyki i staże

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich:

dr inż. Zygmunt Dziechciowski – zygmunt.dziechciowski@pk.edu.pl – pokój A329; tel. 374 -33-30

któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich pełnomocnicy kierowników katedr ds. praktyk studenckich:

IP  – dr inż. Anna Boratyńska-Sala (pok. C215 tel. 374 32 83) na czas remontu: A413

AiR  – dr inż. Adam Słota, prof. PK  (pok. A312 tel. 374 32 41)

LINKREGULAMIN PRAKTYKI PROGRAMOWEJ


Pełnomocnikom kierowników katedr podlegają opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup studenckich.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 praktyki programowe powinny być realizowane w terminie:  od 1 lipca do 13 września 2022 r.

Realizacja praktyk możliwa jest także w ciągu roku akademickiego po podpisaniu oświadczenia.

LINK: 
Oświadczenia w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych.

Harmonogram realizacji praktyk

 1. Ustalenie programu praktyki z opiekunem specjalności i zakładem pracy. 
  Praktyka w wymiarze 160h (20 dni roboczych po 8h) – 5 ECTS.
 2. Podpisanie 3 egzemplarzy porozumienia (dla trzech stron tj. Przedstawiciela zakładu pracy, Opiekuna praktyki oraz Studenta – najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem praktyki) oraz ramowy program praktyki w dzienniku praktyk.
 3. Student na czas praktyki MUSI posiadać ubezpieczenie NNW (na czas praktyk) – wykupione w samorządzie studenckim WM PK lub indywidualnie.
 4. Odbycie praktyki w ustalonym terminie.
 5. Potwierdzenie odbycia praktyki i opinia o przebiegu praktyki wystawiana i podpisana przez przedstawiciela firmy w dzienniku praktyk.
 6. Przekazanie dziennika praktyk opiekunowi PRAKTYKI danej specjalności.

UWAGA! W przypadku realizacji praktyki w ciągu roku akademickiego, Student musi podpisać oświadczenie o nie kolidowaniu praktyk z zajęciami.

Szczegółowe informacje na temat realizacji praktyki znajdują się w regulaminie 

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 • podpisanego porozumienia (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),
 • kopii ubezpieczenia NNW na czas odbywania praktyki (termin oddania najpóźniej na 1 dzień przed planowanym odbyciem praktyki),
 • uzyskania pozytywnej opinii z firmy – wypełniony i podpisany dziennik praktyk
 • oświadczenie o odbywaniu praktyki w trakcie roku akademickiego – jeżeli dotyczy.

LINK: Dokumenty do pobrania dla kierunku: Inżynierii Produkcji 

INDYWIDUALNE:

GRUPOWE:

OPIEKUNOWIE – praktyki  Inżynierii Produkcji

Grupa Specjalność Opiekun Tel. Pokój
13I6Systemy jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowadr inż. Sabina Motyka 3268 C214
na czas remontu: A412
13I4 Systemy CAD/CAM dr inż. Anna Boratyńska-Sala 3283 C215
na czas remontu: A413
13I7 Systemy wytwarzaniadr inż. Małgorzata Kowalczyk 3245A411

OPIEKUNOWIE – praktyki Automatyka i Robotyka

Grupa Specjalność Opiekun Tel.Pokój e-mail
13A4Sterowanie i monitoring maszyn
i urządzeń
mgr inż. A. Guzowski3172L21guzowski@mech.pk.edu.pl
13A5Mechatronikadr hab inż. Józef Tutaj, prof. PK3323 jozef.tutaj@pk.edu.pl
13A6Technologie informacyjne w systemach produkcyjnychdr inż. A. Słota3241A312slota@mech.pk.edu.pl
13A1Automatyka Systemów Wytwarzaniadr inż. Krzysztofa Krupa, prof. PK3224A 310kkrupa@pk.edu.pl

Skip to content