Przejdź do treści

Wydział Mechaniczny

Kategoria naukowa A

w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

Praktyki i staże

Na szczeblu Wydziału realizacją praktyk zawodowych kieruje pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Praktyk Studenckich:

dr inż. Zygmunt Dziechciowski – zygmunt.dziechciowski@pk.edu.pl – pokój A329; tel. 374 -33-30

któremu podlegają powoływani spośród nauczycieli akademickich pełnomocnicy kierowników katedr ds. praktyk studenckich:

IP  – dr inż. Anna Boratyńska-Sala (pok. C211b tel. 374 32 83, 607455459)

AiR  – dr inż. Adam Słota, prof. PK  (pok. A312 tel. 374 32 41)


Pełnomocnikom kierowników katedr podlegają opiekunowie praktyk dla poszczególnych grup studenckich.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2022/2023 praktyki programowe powinny być realizowane w terminie:  od 1 lipca do 14 września 2023 r.

Realizacja praktyk możliwa jest także w ciągu roku akademickiego po podpisaniu oświadczenia.

Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Politechnice Krakowskiej – obowiązuje od roku ak. 2022/23

Harmonogram realizacji praktyk wg nowej procedury

UWAGA !!! Wszystkie załączniki należy wypełnić odręcznie kolorem niebieskim

1. Ustalenie podmiotu zewnętrznego, w którym będzie realizowana studencka praktyka zawodowa po konsultacji studenta z opiekunem praktyk danej specjalności.

2. Uzgodnienie miejsca, terminu, i programu praktyki z opiekunem praktyk danej specjalności i z podmiotem zewnętrznym. – załącznik 1

3. Złożenie do opiekuna praktyk danej specjalności nst. dokumentów:

a) ubezpieczenie NNW (na czas praktyk) – wykupione w samorządzie studenckim WM PK lub indywidualnie.
b) wniosek o przyjęcie przez podmiot zewn. na praktykę – załącznik 1
c) wniosek w sprawie realizacji praktyki w czasie trwania zajęć dydaktycznych – jeśli dotyczy – załącznik 2

4. Podpisanie następujących dokumentów:
a) porozumienie załącznik 3 w dwóch egzemplarzach w nst. kolejności:

1. opiekun praktyk z danej specjalności z PK

2. pełnomocnik dziekana ds. praktyk z WM (złożenie dokumentów – dla pełnomocnika dr inż. Zygmunta Dziechciowskiego w oznaczonej szufladzie przy pokoju A329).

3. Odbiór podpisanych dokumentów po otrzymaniu informacji na MS Teams

4. osoba reprezentująca podmiot zewnętrzny (jeden egzemplarz jest dla podmiotu zewnętrznego, a drugi dla opiekuna praktyk z danej specjalności)

b) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych załącznik 4 w dwóch egzemplarzach w nst. kolejności:

1. pełnomocnik dziekana ds. praktyk

2. osoba reprezentująca podmiot zewnętrzny (jeden egzemplarz jest dla podmiotu zewnętrznego, a drugi dla opiekuna praktyk z danej specjalności/pełnomocnika dziekana ds. praktyk z WM)

5. Realizacja praktyki w ustalonym terminie.

6. Potwierdzenie uzyskania przez studenta efektów uczenia się i zaliczenia praktyki na podstawie zaświadczenia załącznik 5 i sprawozdania załącznik 6 – w terminie – przed końcem semestru, którego plan studiów przewiduje jej wykonanie.

7. Wpisanie zaliczenia do EHMS przez opiekuna praktyki z danej specjalności z PK

Załączniki wspólne dla wszystkich specjalności (IP, AiR)

Specjalność: Inżynieria Wytwarzania

Specjalność: Systemy CAD/CAM

Specjalność: Systemy jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

Specjalność: Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

Specjalność: Automatyzacja systemów wytwarzania

Przy ustalaniu programu praktyki z pracodawcą należy wybrać co najmniej dwa punkty do realizacji z każdego efektu kształcenia i wpisać je w tabeli Planowany zakres studenckiej praktyki zawodowej we wniosku (załącznik 1) oraz w Porozumieniu (załącznik 3)


OPIEKUNOWIE – praktyki  Inżynierii Produkcji

Grupa Specjalność Opiekun Tel. Pokój
13I6Systemy jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowadr inż. Sabina Motyka 3268 C205a
13I4 Systemy CAD/CAM dr inż. Anna Boratyńska-Sala 3283 C211b
13I7 Systemy wytwarzaniadr inż. Małgorzata Kowalczyk 3245A411

OPIEKUNOWIE – praktyki Automatyka i Robotyka

Grupa Specjalność Opiekun Tel.Pokój
13A4Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeńmgr inż. A. Guzowski
artur.guzowski@pk.edu.pl
3172L21
13A6Technologie informacyjne w systemach produkcyjnychdr inż. A. Słota3241A312
13A1Automatyka Systemów Wytwarzaniadr inż. Krzysztofa Krupa, prof. PK3224A310
83A6Technologie informacyjne w systemach produkcyjnychmgr inż. Adrian Kozień3226A315

Skip to content