Przejdź do treści

Kierownik Katedry

Wychowanek Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Uprawiana dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna.
Specjalizacja w obszarze technik wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem niekonwencjonalnych metod wytwarzania części maszyn i narzędzi (tj. obróbka elektrochemiczna, elektroerozyjna, laserowa) oraz integracji wymienionych metod w ramach technologii sekwencyjnych i hybrydowych.
W dorobku naukowo-badawczym ponad 140 publikacji (jako autor i współautor) oraz prezentacje wyników badań na kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych. Wykonawca w 16 projektach badawczo-rozwojowych.
Zastępca przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce

Wykształcenie

tytuł magistra inżyniera; czerwiec 1999 r., Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny,
Kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: biomechanika.

stopień doktora nauk technicznych, czerwiec 2006 r., Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: systemy i procesy wytwarzania. Obrona z wyróżnieniem dysertacji doktorskiej pt. “Badania wspomaganego drganiami ultradźwiękowymi procesu obróbki elektrochemicznej elektrodą uniwersalną” (promotor: prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj).

stopień doktora habilitowanego, grudzień 2013 r.; Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: inżynieria produkcji. Podstawą wszczęcia przewodu była monografia pt. “Elektrochemiczne metody wytwarzania mikroelementów”, Wydawnictwo PK, 2013

tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych nadany przez Prezydenta RP decyzją z dnia 21 września 2020 r.
Podstawę do wszczęcia postępowania stanowiły prowadzone od niemal dwudziestu lat prace badawcze przedstawione syntetycznie w monografii pt. “Elektroerozyjne i elektrochemiczne metody mikrowytwarzania”, Wydawnictwo PK, 2019

Doświadczenie zawodowe

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, Polska (2000 – 2009)
technolog (2000-2002), asystent (2002-2006), adiunkt (od 2006)

 • W latach 2004 -2009 zastępca Kierownika Zakładu Niekonwencjonalnych Technologii Produkcyjnych.
 • W latach 2008-2009 członek Rady Naukowej Instytutu

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, Polska (od 2007)
adiunkt (2007-2013), adiunkt z habilitacją (2014-2015), profesor uczelni (2015-2020), profesor (od 09.2020)

 • Członek Senatu PK w kadencji 2020-2024
 • Od 12/2020 kierownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji
 • W okresie 09/2017 – 12/2020 dyrektor Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
 • W latach 2016 – 2017 z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Działalność naukowa

Zainteresowania

Niekonwencjonalne metody wytwarzania części maszyn i narzędzi tj.: obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM) czy laserowa (LBM). Podstawy teoretyczne i technologiczne integracji wymienionych procesów obróbkowych w ramach technologii sekwencyjnych i hybrydowych, także powiązanie z wybranymi technologiami wytwarzania przyrostowego. Problematyka adaptacji w/w procesów w obszarze mikrowytwarzania czyli wytwarzania elementów o wymiarach charakterystycznych < 1 mm (mikroobróbka). Wybrane aspekty obróbki wykończeniowej materiałów trudnoskrawalnych i elementów wytwarzanych przyrostowo.

Publikacje

Autor i współautor ponad 140 publikacji w czasopismach międzynarodowych, krajowych, monografiach i wydawnictwach konferencyjnych. Autor dwóch monografii naukowych. Współautor 14 sprawozdań z prac Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Projekty badawcze i rozwojowe

Wykonawca w szesnastu projektach badawczych, międzynarodowych, rozwojowych, własnych oraz realizowanych przy współpracy z przedsiębiorcami krajowymi tj. P.P.U.H. Witold Bryk, ERKO sp. z o.o., POLTRA , Sp. z o.o., Limatherm SA oraz zagranicznymi tj. Philips, General Electric Superabrasives, Diamond Innovation. Najważniejsze realizowane projekty:

 • Badania procesu obróbki elektrochemicznej mikroelementów (μ- ECM) (Research on electrochemical machining microdetails (μ-ECM), projekt badawczy specjalny w ramach 6 programu ramowego (w ramach sieci MNT ERA-NET), główny wykonawca, termin zakończenia: luty 2010.
 • Hybrydowe mikrokształtowanie elektrochemiczno-elektroerozyjne elementów konstrukcyjnych i narzędzi, projekt badawczy, termin zakończenia: grudzień 2010, główny wykonawca, miejsce realizacji: Politechnika Krakowska.
 • Technologiczny system innowacyjnych metod obróbki materiałów o specjalnych właściwościach, projekt badawczy rozwojowy, termin zakończenia grudzień 2013, główny wykonawca miejsce realizacji: Politechnika Krakowska.
 • System hybrydowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów, projekt badawczy rozwojowy, termin zakończenia październik 2013, główny wykonawca, miejsce realizacji: Politechnika Krakowska.
 • Zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków mikroskrawania, projekt badawczy własny, termin zakończenia czerwiec 2014, kierownik projektu, miejsce realizacji: Politechnika Krakowska.
 • Badania technologiczne i prace konstrukcyjne dla firm: General Electric Superabrasives i Diamond Innovation: Obróbka elektrochemiczna materiałów kompozytowych. W ramach współpracy opracowano technologie drążenia elektrochemicznego materiałów kompozytowych oraz zaprojektowano, wykonano i przeprowadzono instalacje linii produkcyjnej składającej się z 8 zadaniowych obrabiarek elektrochemicznych. Koordynacja prac na stanowisku asystenta technicznego projektu, miejsce realizacji: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, okres realizacji 2004–2006.
 • Studium wykonalności- obróbka elektrochemiczna – badania doświadczalne mające na celu określenie możliwości zastosowania obróbki elektrochemicznej do modyfikacji właściwości warstwy wierzchniej materiałów kompozytowych, praca zrealizowana dla Diamond Innovations, Inc., Worthington, USA, wykonawca, miejsce realizacji: Politechnika Krakowska, 2012.
 • Zaawansowane technologie kształtowania warstwy wierzchniej narzędzi z materiałów supertwardych technikami laserowymi (projekt w ramach programu sektorowego „Innolot – innowacyjne lotnictwo”, współpraca z firma P.P.U.H. Witold Bryk oraz ERKO sp. z o.o.), wykonawca, miejsce realizacji: Politechnika Krakowska, okres realizacji 2016-2017.

Konferencje

Udział i wygłoszenie referatów na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych m.in. konferencjach naukowych międzynarodowych tj. The International Symposium on Electromachining (2001, 2007, 2010, 2013, 2016), euspen International Conference & Exhibition (2006, 2012, 2013), International Conference on Material Forming ESAFORM (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2023), Electromachining (2003, 2006, 2009, 20012, 2015, 2018, 2023). Uczestnik 26 spotkań Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych.

Aktywność dydaktyczna

Aktywność dydaktyczna związana z technikami kształtowania części maszyn i narzędzi, że szczególnym uwzględnieniem obróbek elektro-fizycznych i chemicznych, procesów hybrydowych, wytwarzania przyrostowego, obróbki precyzyjnej i mikroobróbki. Współtwórca laboratorium dydaktycznego mikrotechnologii wytwarzania, w którym zaprojektowano, wykonano i uruchomiono m.in. stanowiska dydaktyczne do hybrydowej, sekwencyjnej mikrotechnologii elektrochemiczno – elektroerozyjnej, mikroskrawania wspomaganego elektrochemicznie oraz stanowisko badawcze do precyzyjnej obróbki laserowej materiałów trudnoskrawalnych. W laboratorium odbywają się zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotów takich, jak: innowacyjne technologie wytwarzania, hybrydowe procesy wytwarzania, podstawy obróbek erozyjnych, technologie kształtowania wyrobów, non-conventional and additive manufacturing processes.

 • Promotor 3 doktorów, obecnie jest opiekunem naukowym 3 kolejnych doktorantów (w tym jednego realizującego pracę doktorską w ramach programu MEiN pn. Doktorat Wdrożeniowy).
 • Promotor ponad 60 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
 • W latach 2014–2019 opiekun kierunku studiów inżynieria produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za najlepszą publikację w 2007 roku (2007)
 • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe przedstawione w monografii habilitacyjnej (2014)
 • Beneficjent projektu Liderzy w zarządzaniu uczelnią realizowanego przez MNiSW -wizyta studyjna na Aalborg Universitet, Aalborg, Dania (2019)
 • Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe (2020).

Działalność organizacyjna i ekspercka

Ekspert Komisji Europejskiej (Bruksela, Belgia)

 • W 2007 r. zdalna ocena wniosków złożonych w ramach 7 programu ramowego Wspólnoty Europejskiej.
 • W 2016 roku udział w dwuetapowej ewaluacji projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy Clean Sky (program H2020) ‑ zdalna ocena oraz uczestnictwo w panelach eksperckich w Brukseli.

Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Produkcji

Członek (od 2016 roku), Zastępca przewodniczącego (w kadencji 2020-2023)

Akademia Inżynierska w Polsce

Członek (od 2019 roku), Członek Komitetu Wykonawczego (od 2019 roku), Wiceprezes (od 2022 roku)

Zespół doradczy MNiSW

do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” (od 2020 roku)

Skip to content