Przejdź do treści

Moje zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia, jak: materiały i biomateriały, własności materiałów, proces wytwarzania, proces obróbki końcowej, inżynieria powierzchni, metrologia warstwy wierzchniej, topografia powierzchni (struktura geometryczna powierzchni SGP), metody pomiaru topografii powierzchni (w tym multisensoryka), tribologia (tarcie, smarowanie, zużywanie), tribologia powierzchni (mechanika kontaktu), badania topografii powierzchni (skala od makro do nano), badania tribologiczne (badania tarciowo-zużyciowe: modelowe i symulacyjne), analiza topografii powierzchni, charakteryzowanie powierzchni.

W pracy dydaktycznej odpowiadam za przedmioty (wykłady, seminaria, laboratoria, projekty): 
Podstawy eksploatacji obiektów technicznych, Wybrane elementy inżynierii warstwy wierzchniej, Eksploatacja obiektów i systemów technicznych, Zarządzanie jakością warstwy wierzchniej, Zarządzanie projektem i zespołem badawczym, Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym.

My scientific and research interests include: materials and biomaterials, materials properties, manufacturing process, machining process, surface engineering, surface metrology, surface topography (geometric structure of the SGP surface), methods of measuring surface topography (including multisensors), tribology (friction, lubrication, wear), surface tribology (contact mechanics), surface topography studies (from macro to nano scale), tribology studies (friction and wear tests), surface topography analysis, surface characterization.

In teaching, I am responsible for the following subjects (lectures, seminars, laboratories, projects): Fundamentals of technical objects operation, Selected elements of surface layer engineering, Operation of technical objects and systems, Surface layer quality management, Project and research team management, Leadership and management of employee team.

Kierownik projektu/ Project manager

nr RPMP.01.01.00-12-077/19-00-XVII/20/FE/20 – dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka wiedzy Działanie 1.1 – Infrastruktura badawcza sektora nauki:

Skip to content