Przejdź do treści
Підтримка України

Ruszył nabór konkursowy 2021/2022!

Do końca listopada 2021, zgłoś grupę i pomysł. Zdobądź grant na realizację!

źródło: https://futurelab.pk.edu.pl/

Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć.
Zgłoszenia i zasady
Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik).
Formularz zgłoszeniowy może być dostarczony:
a) jako skan + edytowalny plik wniosku mailowo: futurelab@pk.edu.pl; Prosimy o przesłanie skanu formularza z podpisami w formie pdf oraz edytowalnego pliku w formacie doc / docx.
b) osobiście do kancelarii PK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków;
c) pocztą na ww. adres.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć harmonogram realizacji projektu wraz z preliminarzem wydatków (załącznik). 
W przypadku składania dokumentów w wersji papierowej preliminarz wydatków należy dosłać e-mailem na adres: futurelab@pk.edu.pl. Zgłoszenia niekompletne (brak wszystkich wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia mogą dokonywać studenci Politechniki Krakowskiej wraz z opiekunem
merytorycznym – pracownikiem technicznym, dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym z PK (grupa projektowa).
Grupa projektowa może składać się ze studentów dowolnych wydziałów, kierunków i roczników.
Terminy: nabór do konkursu – do 30 listopada 2021 r.
W ocenie projektu uwzględniane będzie przede wszystkim:
a) zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu;
b) innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia;
c) zakres przeprowadzonego projektu i przyjęta metodologia
W ramach uzyskanych środków na projekty studenckie mogą być finansowane:
a) materiały zużywalne i eksploatacyjne;
b) wyjazdy studyjne;
c) szkolenia i warsztaty;
d) zakup lub wynajem aparatury badawczej;
e) dodatkowe prace zlecone niezbędne dla realizacji zadań projektu;
f) zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania
tzw. twardych efektów.
Laureaci konkursu na projekty studenckie otrzymują bezpłatne wsparcie w działaniach
promocyjno-marketingowych projektu.

Regulamin-Konkursu-studenckiego-FutureLab-PK-2021-2022

Skip to content