Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia

Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej

Szczegóły pod linkiem do zarządzania nr 52

ZARZĄDZENIE NR 52
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 maja 2020 r.
znak R.0201.62.2020Załącznik do Zarządzenia nr 52 Rektora PK z dnia 19 maja 2020 r.