Wymagane dokumenty

Student zobowiązany jest do sprawdzenia czy w systemie ma wpisane i przesłane wszystkie oceny.

Studenci nie mający zaliczenia ze wszystkich przedmiotów nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego.

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym w roku akad. 2021/2022
- aktualizacja 20.12.2021

Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż 21 dni przed obroną na adres: dydaktyka.m-06@pk.edu.pl.

Wiadomość powinna zawierać:

  • imię i nazwisko studenta,
  • rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  • stopień studiów,
  • kierunek studiów,
  • specjalność/profil dyplomowania,
  • tytuł, nazwisko i imię promotora pracy dyplomowej,
  • tytuł, nazwisko i imię recenzenta pracy dyplomowej.
  • adres mailowy z aplikacji teams (założenie konta jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu)

Proszę wpisać te dane w treści maila, a nie w osobnym załączniku.

Po zgłoszeniu student otrzyma w odpowiedzi numer pracy, który musi być wpisany w opinii Promotora i Recenzenta.

Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przygotowuje kanał w aplikacji Microsoft Teams dla studenta, promotora, recenzenta, jednostki dyplomującej i dziekanatu, w którym możliwe będzie współdzielenie plików. O fakcie tym, osoby zainteresowane są informowane mailowo.


Student umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem obrony. Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej za pośrednictwem poczty lub osobiście, komplet wymaganych dokumentów. 

Terminy złożenia wymaganych dokumentów 

Dokumenty będą przyjmowane od 10.01.2022 r.

Termin egzaminu

Termin dostarczenia kompletu dokumentów przez dyplomanta

Termin dostarczenia kompletu
dokumentów przez Promotora i Recenzenta

26.01.2022 r.

12.01.2022 r.

14.01.2022 r.

02.02.2022 r

19.01.2022 r.

21.01.2022 r.

09.02.2022 r.

26.01.2022 r.

28.01.2022 r.

11.02.2022 r.

28.01.2022 r.

30.01.2022 r.

23.02.2022 r.

09.02.2022 r.

11.02 .2022 r.

25.02.2022 r.

11.02.2022 r.

15.02.2022 r.

 

Należy poinformować Promotora i Recenzenta, o złożeniu dokumentów w sekretariacie M-06

Przy osobistym dostarczaniu dokumentów należy uprzednio umówić się telefonicznie (12 374 32 60) na konkrety dzień i godzinę).

Jeżeli dokumenty przesyłane będą za pośrednictwem poczty, liczy się data dostarczenia do jednostki, dlatego należy odpowiednio wcześniej wysłać korespondencję, by dotarła na czas.


Promotor zobowiązany jest do umieszczenia wypełnionych komputerowo i podpisanych za pomocą certyfikatu PK dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych odręcznie dokumentów. 

Terminy dostarczenia dokumentów do jednostki zawarte są w tabeli powyżej.
Z uwagi na konieczność złożenia podpisów przez Promotorów na oryginałach dokumentów złożonych przez studentów, Promotorzy powinni oddać swoje oryginały, po otrzymaniu od studenta informacji, że złożył on już dokumenty w sekretariacie. Proszę poinformować studenta o konieczności przekazania informacji, że dokumenty przekazał i można je podpisać w sekretariacie.


Recenzent  zobowiązany jest do umieszczenia wypełnionych komputerowo i podpisanych za pomocą certyfikatu PK dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych odręcznie dokumentów.

 Terminy dostarczenia dokumentów do jednostki zawarte są w tabeli powyżej.


Przewodniczący komisji,  w dniu egzaminu zobowiązany jest do komputerowego wypełnienia, podpisania za pomocą certyfikatu PK i umieszczenia protokołu z egzaminu dyplomowego w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej dwustronnie wydrukowanego oryginału podpisanego przez siebie protokołu nie później niż w kolejnym dniu roboczym po terminie egzaminu dyplomowego.


Zarówno Promotor jak i Recenzent zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu jednostki dyplomującej celem podpisania protokołu z egzaminu dyplomowego, po upewnieniu się, że protokół został dostarczony przez przewodniczącego. Termin złożenia dokumentów po egzaminie będzie podany każdorazowo wraz z informacją o dacie i godzinie egzaminu ( mailowo oraz w aplikacji MS Teams).


Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego nie później niż 5 dni po terminie egzaminu.

Plik pdf z pracą dyplomową, która została wgrana również do systemu antyplagiatowego ASAP.
Praca dyplomowa musi być zgodna ze wzorem obowiązującym na Wydziale (Wzor pracy dyplomowej WM). 

Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego podpisane za pomocą certyfikatu PK (do umieszczenia w Teams), a odręcznie (oryginał dostarczony do sekretariatu) przez promotora. Oświadczenie jest do pobrania z ASAP: Do druku/Formularze ocen/Ocena raportu).

Pobrany plik ma nazwę: Report_evaluation_Tytuł pracy dyplomowej.pdf

Pierwszą stroną Raportu podobieństwa (wydruku PDF z systemu antyplagiatowego ASAP (Analiza antyplagiatowa/Raport podobieństwa

Pobrany plik ma nazwę: Raport skrócony_Tytuł pracy dyplomowej.pdf

Stronę należy podpisać za pomocą certyfikatu PK (do umieszczenia w Teams), a odręcznie (oryginał dostarczony do sekretariatu) przez promotora.

Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA -wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP (Analiza antyplagiatowa/Raport JSA ogólny- pobierz)

Pobrany plik ma nazwę: short_Tytuł pracy dyplomowej.pdf

Opinia promotora pracy dyplomowej (plik pdf wcześniej wypełniony komputerowo podpisany za pomocą certyfikatu PK i wczytany do systemu antyplagiatowego ASAP). Do pobrania z ASAP: Do druku/ Wzór oceny promotora/Opinia promotora-Wydział Mechaniczny- pobierz)

Karta tytułowa pracy, zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta. (z04).

 

Opinia recenzenta pracy dyplomowej (plik pdf wcześniej wypełniony komputerowo podpisany za pomocą certyfikatu PK i wczytany do systemu (pdf na Teams – wystarczy podpis cyfrowy, oryginał dostarczony do sekretariatu musi być podpisany odręcznie).

Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny (z01).

Potwierdzenie wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej.

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta (z05).

Wniosek o wydanie kompletu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów  (z06).

Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski (z07).

Skan dowodu wpłaty za dyplom
(100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne – dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2019 r.

W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca (kwestionariusz).

Karta odejścia –  wydrukowany mail potwierdzający rozliczenie się z biblioteką

Legitymacja studencka – przekazanie legitymacji studenckiej do dziekanatu musi  nastąpić nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego (nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia, których legitymacja zachowuje ważność do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów).