Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego na Wydziale Mechanicznym w roku akad. 2019/2020

 1. Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalność do której jest przypisany, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową (studenci M-06 na adres dydaktyka.m6@mech.pk.edu.pl) z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem obrony. Wiadomość powinna zawierać:

 • imię i nazwisko studenta,

 • rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),

 • stopień studiów

 • kierunek studiów,

 • specjalność/profil dyplomowania,

 • promotora pracy dyplomowej,

 • recenzenta pracy dyplomowej.

Po zgłoszeniu student otrzyma w odpowiedzi numer pracy, który powinien wpisać na drugiej stronie pracy i wraz z podpisami umieścić w ASAP.

 1. Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przygotowuje kanał w aplikacji Microsoft Teams dla studenta, promotora, recenzenta, jednostki dyplomującej i dziekanatu, w którym możliwe będzie współdzielenie plików. O fakcie tym, osoby zainteresowane są informowane mailowo.

 2. Student umieszcza skany, w postaci plików pdf, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów w zakładce pliki, kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem obrony. Jednocześnie student jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej, po uprzednim umówieniu się, kompletu oryginałów wymaganych dokumentów nie później niż 5 dni po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.

 3. Promotor zobowiązany jest do umieszczenia skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych dokumentów nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.

 4. Recenzent zobowiązany jest do umieszczenia skanu wypełnionej i podpisanej Opinii Promotora/Recenzenta dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych dokumentów nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.

 5. Przewodniczący komisji, bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest do wypełnienie, podpisania i umieszczenia skanu protokołu z egzaminu dyplomowego w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału podpisanego przez siebie nie później niż 5 dni roboczych po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.

 6. Zarówno Promotor jak i Recenzent w terminie do 5 dni po obronie zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu jednostki dyplomującej celem podpisania protokołu z egzaminu dyplomowego (Konieczny jest kontakt z przewodniczącym komisji, celem ustalenia terminu dostarczenia) jak również zobowiązani są w porozumieniu ze sobą dostarczyć kartę tytułową z-04 z wpisaną oceną i oryginalnymi podpisami promotora i recenzenta

 7. Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przekazuje do dziekanatu wydruki skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, wszystkich przystępujących do egzaminu studentów, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny (z01),

 2. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (z02).

 3. Plik pdf z pracą dyplomową, która została wgrana również do systemu antyplagiatowego ASAP. Praca dyplomowa powinna być zgodna ze wzorem obowiązującym na Wydziale (wzor):

 • wzór kartu tytułowej pracy (z03-1),

 • wzór drugiej strony pracy (z03-2); autor, numer pracy i podpisy także muszą być wgrane do ASAP. Numer pracy student otrzyma w odpowiedzi na maila, w którym wnioskuje (zgodnie z 1 punktem procedury obiegu dokumentów) o przystąpienie do egzaminu.

 1. Karta tytułowa pracy zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (z04)

 2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).

 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (z06).

 4. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (z07).

 5. Zdjęcie do dyplomu w wersji elektronicznej.

 6. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych
  – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski (z09).

 7. Skan dowodu wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne).

 8. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca (kwestionariusz),

 9. Karta odejścia online. Wszelkie pytania związane z obsługą kont bibliotecznych, w tym: okresem ważności kont, prolongatami, zwrotami książek i kartami obiegowymi należy kierować:
  – do Wypożyczalni BPK: wbg@biblos.pk.edu.pl, tel.: 12 628 29 63 (w godz. 8.30-14.00)
  – do Wypożyczalni BWM: wbwm@biblos.pk.edu.pl, tel.: 12 628 36-51 (w godz. 8.30-14.00)

 1. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (skan wydruku z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez promotora).

 2. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (wydruk pdf z systemu antyplagiatowego ASAP).

 3. Skan opinii promotora pracy dyplomowej (wcześniej podpisanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP) (z10).

 4. Skan karty tytułowej pracy, wgranej wcześniej przez studenta, zawierającej informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora (z04)

 1. Skan opinii renenzenta pracy dyplomowej (wcześniej podpisanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP) (z10),

 2. Skan karty tytułowej pracy, wgranej wcześniej przez promotora, zawierającej informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej oraz uzgodnioną ocenę pracy z podpisem promotora i recenzenta (z04).

 1. Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny (z01),

 2. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (z02).

 3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (z06).

 5. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (z07).

 6. Zdjęcie do dyplomu 4 szt. (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.

 7. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski (z09).

 8. Dowód wpłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne).

 9. W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca (kwestionariusz).