Wymagane dokumenty

Student zobowiązany jest do sprawdzenia czy w systemie ma wpisane i przesłane wszystkie oceny.

Studenci nie mający zaliczenia ze wszystkich przedmiotów nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego.

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego
na Wydziale Mechanicznym w roku akad. 2020/2021

Student wysyła do sekretariatu jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność, z kopią do promotora wiadomość mailową z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu dyplomowego nie później niż 21 dni przed planowanym terminem obrony. Wiadomość powinna zawierać:

  • imię i nazwisko studenta,
  • rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
  • stopień studiów,
  • kierunek studiów,
  • specjalność/profil dyplomowania,
  • tytuł, nazwisko i imię promotora pracy dyplomowej,
  • tytuł, nazwisko i imię recenzenta pracy dyplomowej.
  • adres mailowy z aplikacji teams (założenie konta jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu)

Proszę wpisać te dane w treści maila, a nie w osobnym załączniku.

Po zgłoszeniu student otrzyma w odpowiedzi numer pracy, który musi być wpisany w opinii Promotora i Recenzenta.

Sekretariat jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest specjalność przygotowuje kanał w aplikacji Microsoft Teams dla studenta, promotora, recenzenta, jednostki dyplomującej i dziekanatu, w którym możliwe będzie współdzielenie plików. O fakcie tym, osoby zainteresowane są informowane mailowo.


Student umieszcza wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci pliku pdf, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem obrony. Jednocześnie student dostarcza do sekretariatu jednostki dyplomującej za pośrednictwem poczty lub osobiście, komplet wymaganych dokumentów. Terminy złożenia wymaganych dokumentów zostaną podane w przyszłości:

Termin egzaminuStudenci studiów stacjonarnych/
niestacjonarnych
Ostateczny termin złożenia oryginałów dokumentów przez studentówOstateczny termin złożenia oryginałów i podpisania dokumentów studenta przez Promotora i Recenzenta

Należy poinformować Promotora i Recenzenta, o złożeniu dokumentów w sekretariacie M-06

Przy osobistym dostarczaniu dokumentów należy uprzednio umówić się telefonicznie (12 374 32 60) na konkrety dzień i godzinę).

Jeżeli dokumenty przesyłane będą za pośrednictwem poczty, liczy się data dostarczenia do jednostki, dlatego należy odpowiednio wcześniej wysłać korespondencję, by dotarła na czas.


Promotor zobowiązany jest do umieszczenia skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant, nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginałów podpisanych dokumentów. Terminy dostarczenia dokumentów do jednostki zawarte są w tabeli powyżej.
Z uwagi na konieczność złożenia podpisów przez Promotorów na oryginałach dokumentów złożonych przez studentów, Promotorzy powinni oddać swoje oryginały, po otrzymaniu od studenta informacji, że złożył on już dokumenty w sekretariacie. Proszę poinformować studenta o konieczności przekazania informacji, że dokumenty przekazał i można je podpisać w sekretariacie.


Recenzent zobowiązany jest do umieszczenia skanu podpisanej recenzji w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany dyplomant, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału podpisanego dokumentu. Terminy dostarczenia dokumentów do jednostki zawarte są w tabeli powyżej.


Przewodniczący komisji, bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest do wypełnienie, podpisania i umieszczenia skanu protokołu z egzaminu dyplomowego w aplikacji Teams, w zakładce „Pliki”, kanału do którego został przypisany jego dyplomant. Jednocześnie jest zobowiązany do dostarczenia do sekretariatu jednostki dyplomującej oryginału podpisanego przez siebie protokołu nie później niż 3 dni robocze po terminie egzaminu dyplomowego. Jeżeli dokumenty są przesyłane za pośrednictwem poczty liczy się data dostarczenia do jednostki.


Zarówno Promotor jak i Recenzent zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu jednostki dyplomującej celem podpisania protokołu z egzaminu dyplomowego, po upewnieniu się, że protokół został dostarczony przez przewodniczącego. Termin złożenia dokumentów po egzaminie będzie podany każdorazowo wraz z informacją o dacie i godzinie egzaminu ( mailowo oraz w aplikacji MS Teams).


Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu komplet pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu dyplomowego studentów nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego do godz. 9:00.

Sekretariat jednostki dyplomującej, przekazuje do dziekanatu oryginały protokołów z egzaminu dyplomowego nie później niż 7 dni po terminie egzaminu.

Oświadczenie studenta o zgodzie na egzamin zdalny (z01),

Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (z02).

Karta tytułowa pracy zawierająca informację odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (z04)

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (z05).

Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami (z06).

Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski (z07).

Dowód wpłaty za dyplom (na jednym blankiecie: 100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu – przelew na konto wirtualne)
– Studenci za wyjątkiem studentów studiów niestacjonarnych II stopnia rozpoczynających się od 1.10.2019. Studenci Ci nie wnoszą opłaty za dyplom.

W przypadku cudzoziemców, kwestionariusz cudzoziemca (kwestionariusz).

Legitymacja (studenci II stopnia)
 
Karta odejścia – proszę o przekazanie na adres dydaktyka.m-06@pk.edu.pl maila z Biblioteki potwierdzającego uregulowanie zobowiązań (najpóźniej w dniu złożenia dokumentów)