Wybór tematu pracy dyplomowej

Procedura wyboru tematu pracy dyplomowej

Procedura Wyboru Promotora i tematu pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Jednostka dyplomująca – to Jednostka,
która prowadzi dany kierunek lub specjalność i która organizuje egzamin dyplomowy.

Jednostka promotora – to Jednostka,
która zatrudnia promotora (również zewnętrznego).

Kolejność postępowania

1 – Student uzgadnia mailowo z Promotorem temat (lub zagadnienia) cel i zakres pracy dyplomowej.

2 – Student pobiera ze strony deklarację, którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader i za pomocą funkcji „Wypełnij i podpisz” wypełnia oraz zapisuje pod nazwą, jak w poniższym przykładzie:

Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf

gdzie poszczególne informacje oznaczają:

Nazwisko Imię, Kierunek Studiów, Specjalność/blok specjalnościowy, stopień studiów, rodzaj

studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane
(uważa się je za niedostarczone)!

3 – Wypełnioną i podpisaną deklarację Student przesyła mailowo do Promotora do dnia

15.11.2020r. lub 15.05.2021 r.

4 – Promotor uzyskuje od Dyrektora ds. dydaktyki zgodę na prowadzenie pracy dyplomowej,
(zgoda jest udzielana automatycznie w przypadku nie przekroczenia limitów prac dyplomowych i liczby godzin ponadwymiarowych, w innym przypadku wymagany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z dr inż. Krzysztofem Krupą) oraz jest odpowiedzialny za dotrzymanie obowiązujących na Wydziale limitów prac dyplomowych i godzin ponadwymiarowych wg procedur obowiązujących w Jednostkach WM,

5 – Przesłaną przez Studenta deklarację Promotor otwiera w programie Acrobat Reader i za pomocą funkcji „Wypełnij i podpisz” podpisuje deklarację (dopuszczalny jest również wydruk deklaracji podpis tradycyjny i następnie zeskanowanie deklaracji) i przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej do Jednostki dyplomującej wg poniższego wykazu:

Instytut dyplomującyDyrektor ds. dydaktykiAdres mailowy na jaki należy
wysyłać deklaracje
M-01dr inż. Magdalena Kromka-Szydekmagdalena.kromka-szydek@pk.edu.pl
M-03dr inż. Marcin Augustynmarcin.augustyn@pk.edu.pl
M-04dr inż. Robert Janczurmateusz.szramowiat@pk.edu.pl
M-05dr inż. Bartosz Kopiczakbartosz.kopiczak@mech.pk.edu.pl
M-06dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PKdydaktyka.m-06@pk.edu.pl
M-07dr inż. Renata Dwornickarenata.jaworska@pk.edu.pl
M-08dr inż. Maciej Michnejmaciej.michnej@pk.edu.pl
M-10dr inż. Barbara Jurasdanuta.owczarek@pk.edu.pl
M-11dr inż. Zygmunt Dziechciowskizygmunt.dziechciowski@pk.edu.pl
M-12dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PKmalgorzata.skrzypek@mech.pk.edu.pl

W mailu musi być podana informacja o adresie mailowym do studenta.

6 – Dyrektor ds. dydaktyki Jednostki dyplomującej rejestruje deklarację, sporządza wykaz dyplomantów wg załączonego wzoru oraz przedstawia tematy prac do akceptacji Opiekunowi kierunku lub Kierownikowi specjalności.

7 – W przypadku gdy zaproponowany przez Promotora w uzgodnieniu ze Studentem temat pracy nie uzyska akceptacji Opiekuna kierunku lub Kierownika specjalności Dyrektor ds. dydaktyki Jednostki dyplomującej powiadamia mailowo Studenta oraz Promotora o konieczności zmiany tematu lub tematu i promotora.

8 – Jeżeli promotor nie jest pracownikiem Jednostki dyplomującej Dyrektor dydaktyczny Jednostki dyplomującej przesyła drogą mailową kopię deklaracji do Jednostki Promotora,

9 – Jednostka dyplomująca przekazuje do Dziekanatu wydruki podpisanych przez studenta i promotora deklaracji a także zbiorcze zestawienie deklaracji wg załączonego wzoru, w postaci elektronicznej na adresy: studia.stacjonarne@mech.pk.edu.pl oraz stanislaw.walczak@pk.edu.pl, a także w wersji papierowej podpisane przez Opiekuna kierunku lub Kierownika specjalności oraz Dyrektora ds. dydaktyki.

Zmiana tematu/promotora pracy dyplomowej

W przypadku zmian w temacie pracy dyplomowej po złożeniu deklaracji, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na stosownym druku (Oświadczenie o zmianach w temacie) w Dziekanacie.

W przypadku zmiany promotora, należy wypełnić Deklarację wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej i złożyć zgodnie z procedurą obowiązującą obecnie przy składaniu deklaracji (także niezwłocznie)