Wybór tematu pracy dyplomowej

Procedura wyboru tematu pracy dyplomowej

Procedura Wyboru Promotora i tematu pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

Jednostka dyplomująca – to Jednostka, która prowadzi dany kierunek lub specjalność i która organizuje egzamin dyplomowy.

Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji
jest jednostką dyplomującą dla następujących kierunków i specjalności: 

Kierunek Specjalność/Blok specjalnościowy 
Automatyka i Robotyka Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych 
Automatyzacja Systemów Wytwarzania 
Inżynieria ProdukcjiInżynieria Wytwarzania 
Systemy CAD/CAM 

Jednostka promotora – to Jednostka, która zatrudnia promotora (również zewnętrznego).

Kolejność postępowania

1 – Student uzgadnia mailowo z Promotorem temat (lub zagadnienia) cel i zakres pracy dyplomowej.

2 – Student pobiera ze strony deklarację, którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader i za pomocą funkcji „Wypełnij i podpisz” wypełnia oraz zapisuje pod nazwą, jak w poniższym przykładzie:

Nazwisko Imię_AiR_TIwSP_IIst_SS.pdf

gdzie poszczególne informacje oznaczają:

Nazwisko Imię, Kierunek Studiów, Specjalność/blok specjalnościowy, stopień studiów, rodzaj

studiów (stacjonarne SS/ niestacjonarne SN)

Deklaracje zapisane pod inną nazwą nie będą akceptowane
(uważa się je za niedostarczone)!

3 – Wypełnioną i podpisaną deklarację Student przesyła mailowo do Promotora do dnia

15.11.2021r. lub 15.05.2022 r.

4 – Promotor uzyskuje od Dyrektora ds. dydaktyki zgodę na prowadzenie pracy dyplomowej,
(zgoda jest udzielana automatycznie w przypadku nie przekroczenia limitów prac dyplomowych i liczby godzin ponadwymiarowych, w innym przypadku wymagany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z dr inż. Krzysztofem Krupą) oraz jest odpowiedzialny za dotrzymanie obowiązujących na Wydziale limitów prac dyplomowych i godzin ponadwymiarowych wg procedur obowiązujących w Jednostkach WM,

5 – Przesłaną przez Studenta deklarację Promotor otwiera w programie Acrobat Reader, podpisuje cyfrowo certyfikatem PK zgodnie z instrukcją: (https://di.pk.edu.pl/elektroniczne-podpisywanie-dokumentow-pdf/) i przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej do Jednostki dyplomującej według poniższego wykazu:

Jednostka dyplomującaKierownik ds. dydaktykiAdres mailowy na jaki należy
wysyłać deklaracje
M-01dr inż. Magdalena Kromka-Szydekmagdalena.kromka-szydek@pk.edu.pl
M-03dr inż. Marcin Augustynmarcin.augustyn@pk.edu.pl
M-04dr inż. Robert Janczurmateusz.szramowiat@pk.edu.pl
M-05dr inż. Bartosz Kopiczakbartosz.kopiczak@mech.pk.edu.pl
M-06dr inż. Krzysztof Krupa, prof. PKdydaktyka.m-06@pk.edu.pl
M-07dr inż. Renata Dwornickarenata.jaworska@pk.edu.pl
M-08dr inż. Maciej Michnejmaciej.michnej@pk.edu.pl
M-10dr inż. Barbara Jurasdanuta.owczarek@pk.edu.pl
M-11dr inż. Zygmunt Dziechciowskizygmunt.dziechciowski@pk.edu.pl
M-12dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PKmalgorzata.skrzypek@mech.pk.edu.pl

W mailu musi być podana informacja o adresie mailowym do studenta.

6Zastępca Kierownika ds. dydaktyki Jednostki dyplomującej przedstawia temat pracy do akceptacji Opiekunowi kierunku lub Kierownikowi specjalności, a w przypadku uzyskania akceptacji rejestruje deklarację i sporządza zbiorcze zestawienie deklaracji wg załączonego wzoru.

7 – W przypadku gdy zaproponowany przez Promotora w uzgodnieniu ze Studentem temat pracy nie uzyska akceptacji Opiekuna kierunku lub Kierownika specjalności Dyrektor ds. dydaktyki Jednostki dyplomującej powiadamia mailowo Studenta oraz Promotora o konieczności zmiany tematu lub tematu i promotora.

8 – Jeżeli promotor nie jest pracownikiem Jednostki dyplomującej Dyrektor dydaktyczny Jednostki dyplomującej przesyła drogą mailową kopię deklaracji do Jednostki Promotora,

9Jednostka dyplomująca przekazuje do Dziekanatu podpisane cyfrowo certyfikatem PK przez promotora deklaracje a także podpisane cyfrowo certyfikatem PK przez Opiekuna kierunku lub Kierownika specjalności oraz Zastępcę Kierownika ds. dydaktyki Jednostki Dyplomującej zbiorcze zestawienie deklaracji w postaci elektronicznej na adresy: studia.stacjonarne@mech.pk.edu.pl oraz stanislaw.walczak@pk.edu.pl.

Zmiana tematu/promotora pracy dyplomowej

W przypadku zmian w temacie pracy dyplomowej po złożeniu deklaracji, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na stosownym druku (Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej magisterskiej/licencjackiej/inżynierskiej) w Dziekanacie.

W przypadku zmiany promotora, należy wypełnić Deklarację wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej i złożyć zgodnie z procedurą obowiązującą obecnie przy składaniu deklaracji (także niezwłocznie)