Wybór tematu pracy dyplomowej

Procedura wyboru tematu pracy dyplomowej

Ogólne zasady realizacji pracy dyplomowej opisane są w regulaminie studiów
(Załącznik do uchwały nr 32/d/04/2017).

Procedura wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
w czasie stanu epidemii i pracy zdalnej

 1. Student uzgadnia mailowo z Promotorem temat i zakres pracy dyplomowej.
 2. Student pobiera deklarację, którą następnie otwiera w programie Acrobat Reader i za pomocą funkcji „Wypełnij i podpisz” wypełnia deklarację, oraz zapisuje ją pod nazwą zgodną z numerem albumu.
  (Funkcja “Wypełnij i podpisz” jest dostępna w Acrobat Reader po wyborze “Narzędzia” i umożliwia wypełnienie deklaracji)
 3. Wypełnioną deklarację Student przesyła mailowo do promotora.
 4. Promotor po sprawdzeniu deklaracji przesyła maila za pomocą funkcji „Przekaż” do opiekuna kierunku (gdy nie ma podziału na specjalności) lub kierownika specjalności, uzupełniając maila o następujący tekst: „Niniejszym wyrażam zgodę na realizację w/w pracy dyplomowej pod moją opieką”.
 5. Opiekun kierunku (gdy nie ma podziału na specjalności) lub kierownik specjalności sprawdza tematykę pracy dyplomowej pod kątem jej zgodność z efektami uczenia się dla danego kierunku studiów i przesyła maila za pomocą funkcji „Przekaż” na adres: dydaktyka.m6@mech.pk.edu.pl, uzupełniając maila o następującą treść: „Zatwierdzam tematykę pracy dyplomowej i deklaruję jej zgodność z efektami kształcenia dla kierunku studiów
  (wpisać właściwy kierunek studiów)”.
 6. Dyrektor ds. dydaktyki rejestruje deklarację przypisując planowane obciążenie dydaktyczne promotorowi oraz przesyła maila za pomocą funkcji „Przekaż” na adres: studia.stacjonarne@mech.pk.edu.pl oraz kopię na adres: stanislaw.walczak@pk.edu.pl
  uzupełniając treść maila o następującą treść: „Wyrażam zgodę aby praca dyplomowa była prowadzona w Jednostce (wpisać symbol jednostki np. M-01) oraz oświadczam, że promotor nie przekracza dopuszczalnych na Wydziale limitów dotyczących ilości dyplomów oraz wysokości godzin ponadwymiarowych”.
 7. Jeżeli student realizuje pracę dyplomową w Instytucie innym niż Instytut dyplomujący dyrektor ds. dydaktyki Instytutu w którym zatrudniony jest promotor powiadamia mailowo dyrektora ds. dydaktyki Instytutu dyplomującego o tym, że dany student realizuje pracę dyplomową w innym Instytucie.
 8. Po ustaniu epidemii Student drukuje deklarację i składa ją w Sekretariacie Instytutu, w którym zatrudniony jest promotor. Sekretariat uzupełnia właściwe podpisy i składa zbiorczo wszystkie deklaracje z danego Instytutu w Dziekanacie.

Zmiana tematu/promotora pracy dyplomowej

W przypadku zmian w temacie pracy dyplomowej po złożeniu deklaracji, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na stosownym druku (Oświadczenie o zmianach w temacie) w Dziekanacie.

W przypadku zmiany promotora, należy ponownie wypełnić Deklarację wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej i złożyć w sekretariacie Instytutu (także niezwłocznie)