Praca dyplomowa – zasady i wytyczne

Informacja dla studentów przygotowujących pracę dyplomową

Student kończący studia zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej w formie elektronicznej w systemie antyplagiatowym PK. Wymagania stawiane pracy przedstawione zostały poniżej.

1. Praca dyplomowa powinna zawierać, w kolejności
(dotyczy wszystkich studentów ostatniego semestru studiów):

 • Stronę tytułową
 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
 • Spis treści.
 • Ważniejsze oznaczenia.
 • Tekst pracy.
 • Wykaz literatury.
 • Streszczenie pracy w języku angielskim o objętości min. 2500 znaków wliczając spację.
 • Załączniki, jeśli takie zostały przygotowane.

1.1. Współautorstwo pracy

W przypadku, gdy praca ma kilku autorów (wymagana jest wcześniejsza zgoda dziekana na wniosek promotora pracy), w pracy powinno znajdować się wyraźnie opisane rozgraniczenie zakresu merytorycznego opracowanego przez każdego z autorów oraz podanie, które z rozdziałów pracy są jego autorstwa (zał. 3).

2. Forma elektroniczna pracy dyplomowej

Praca w wersji elektronicznej powinna być umieszczona w systemie antyplagiatowym PK. W przypadku, gdy praca jest autorstwem kilku osób istotnym jest, aby opinia promotora oraz recenzenta odnosiła się w swojej treści do poszczególnych zakresów pracy, realizowanych przez każdego z autorów.

3. Zasady sporządzania prac dyplomowych w języku obcym

Praca dyplomowa wykonana w języku obcym musi spełniać następujące wymagania:

 • praca dyplomowa może być sporządzona w języku angielskim bez akceptacji Rady Wydziału,
 • dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej w innym języku obcym pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku przez promotora oraz uzyskania akceptacji Rady Wydziału,
 • praca sporządzona w języku obcym powinna posiadać przetłumaczone na język polski: tytuł pracy umieszczony pod tytułem oryginalnym, podpisy pod rysunkami i tabelami oraz spis treści,
 • w przypadku sporządzania pracy w języku obcym wymagane jest streszczenie głównych tez pracy w języku polskim, umieszczone w sposób trwały na końcu pracy o objętości około 10% objętości pracy bez rysunków i tabel,
 • recenzja pracy wykonanej w języku obcym przygotowana jest w tym języku lub w języku polskim.

4. Umowa dotycząca praw autorskich

W przypadku, gdy planuje się, że praca dyplomowa będzie wykorzystana w późniejszych publikacjach lub pracach Promotora, obowiązkowe jest zawarcie umowy dotyczącej praw autorskich do pracy dyplomowej. W pozostałych przypadkach umowa nie jest zawierana.

Wszelkie szczegóły: WYMAGANE DOKUMENTY