INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej.


Studenci chcący przystąpić do egzaminu dyplomowego z kierunków prowadzonych w INSTYTUCIE M-06,
składają komplet dokumentów w pokoju A402

LINK: Terminy składania dokumentów oraz obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

Warunkiem złożenia dokumentów do sekretariatu jest zaliczenie i wpisanie do systemy e-hms wszystkich ocen oraz pozytywny wynik z programu plagiat


PRACA DYPLOMOWA - WYKAZ DOKUMENTÓW (odpowiednie są podlinkowane):

(DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEŹROCZYSTEJ KOSZULCE BIUROWEJ) 

1. JEDEN EGZEMPLARZ PRACY DYPLOMOWEJ W FORMIE DRUKOWANEJ dwustronnie
(strony 1, 2 i 3 drukowane jednostronnie):

Forma drukowana pracy: oprawa miękka - okładka kartonowa bez elementów metalowych i plastikowych (np. oprawiona za pomocą termobindowicy), 
druk dwustronny (za wyjątkiem strony tytułowej i karty pracy).

PIERWSZA STRONA - „STRONA TYTUŁOWA”

(wpięta do pracy)

DRUGA STRONA PRACY

– „OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ” (wpięta do pracy) 

TRZECIA STRONA PRACY

(jeśli dotyczy) – „ROZGRANICZENIE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PRAC WSPÓŁAUTORSKICH” (wpięta do pracy)
– przypominamy, że przypadku prac współautorskich wymagana jest zgoda dziekana


 

2. PODANIE O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

3. OPINIA PROMOTORA (zapytać promotora, czy ocena za pracę została wpisana do e-hms)

4. Wydruki opinii PROMOTORA (link wyjaśniający):

 ocena raportu - wydruk z systemu Antyplagiat (promotor powinien wybrać opcję: "wersja pierwotna / po ponownej redakcji")

raport ogólny z JSA - wydruk z systemu Antyplagiat (promotor powinien zaznaczyć odpowiednie pole wyboru na samym końcu dokumentu i podpisać się)

5. RECENZJA PRACY DYPLOMOWEJ

6. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ – wydruk z systemu Antyplagiat

7. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ABSOLWENTA PK

8. OSIĄGNIĘCIA STUDENTA

– dołączana dodatkowo w przypadku uzyskania odpowiednich osiągnięć i nagród 

9. ZDJĘCIA DO DYPLOMU - 4 szt. lub 5 szt., jeśli student wnosi o wydanie dyplomu w języku obcym – o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, jednakowe, nie podpisane.

Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny być wyraźne i jednakowe. Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Wyjątkiem jest osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, która może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Fotografie powinny mieć zachowane równomierne oświetlenie twarzy. Twarz na zdjęciu powinna mierzyć ok. 3,5 cm od czubka głowy do podbródka. Sylwetka na zdjęciu powinna być skadrowana jako popiersie w proporcji około 2/3 (głowa) do 1/3 (tors). Tło fotografii powinno być jasne i jednolite. Fotografie umieszczone w dyplomie powinny przedstawiać absolwenta w stroju formalnym. (na podst. Zarz. Nr 57 Rektora PK z dnia 03.10.2013r.)

10. KSERO DOWODU OSOBISTEGO

– potwierdzone za zgodność z oryginałem.

11. INDEKS

(jeśli student posiada indeks – w pozostałych przypadkach wydruk z systemu HMS nie jest wymagany)

12. DOWÓD WPŁATY ZA DRUK DYPLOMU - 60 zł

- wpłaty należy dokonać w miesiącu, w którym przystępuje się do egzaminu dyplomowego na konto indywidualne przypisane na początku studiów.

13. DOWÓD WPŁATY ZA DYPLOM W JĘZYKU OBCYM - 40 zł,

do którego należy dołączyć dodatkowe 1 zdjęcie (takie samo jak w punkcie 12, o wym. 4,5 x 6,5)
- wpłaty należy dokonać w miesiącu, w którym przystępuje się do egzaminu dyplomowego na konto indywidualne przypisane na początku studiów.

Student może otrzymać odpisy dyplomu TYLKO W JEDNYM wybranym przez siebie języku obcym (angielski, niemiecki , francuski, hiszpański rosyjski).

14. LEGITYMACJA STUDENCKA

(z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).

15. KWESTIONARIUSZ CUDZOZIEMCA

16. REALIZACJA PRACY PRZEZ DWIE OSOBY - plik do pobrania:  Rozgraniczenie zakresu merytorycznego prac współautorskich

- wymaga pisemnej zgody Dziekana (prodziekan - dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK), a rejestracja takiej pracy w systemie plagiatowym wymaga zgłoszenia jej co najmniej 1 tydzień wcześniej niż inne prace do Pań z dziekanatu tj do: mgr Ewelina Susz lub mgr inż. Anna Krzak.

17. ZMIANA TEMATU PRACY (dokument należy złożyć w Dziekanacie niezwłocznie po zmianie tematu)


EGZEMPLARZ PRACY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ nie jest wymagany -  jedynie w przypadkach merytorycznie uzasadnionych PROMOTOR pracy dyplomowej ma prawo wymagać od studenta przedstawienia dodatkowo pracy dyplomowej w formie elektronicznej. W takiej sytuacji  nośnik CD/DVD z zapisaną pracą dyplomową pozostaje u promotora pracy.

 • Praca dyplomowa w formie elektronicznej powinna być zapisana na nośniku w postaci płyty CD/DVD w (formacie PDF) umieszczonej w kopercie.
 • CD/DVD powinien być trwale oznaczony. Na płycie CD i na kopercie powinny być umieszczone informacje:
  - nazwa uczelni: Politechnika Krakowska,
  - nazwa wydziału: Wydział Mechaniczny,
  - oznaczenie instytutu: Instytut dyplomujący
  - tytuł pracy,
  - imię i nazwisko autora pracy + podpis,
  - nr albumu autora pracy,
  - nazwisko i imię oraz stopień naukowy promotora + podpis promotora)

Informacja o ocenie egzaminu dyplomowego
(wyciąg z REGULAMINU STUDIÓW WYŻSZYCH na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
uchwalonego przez Senat PK w dniu 24 kwietnia 2015 r. z późn. zm.)

 

§33

Ocena egzaminu dyplomowego

1. Komisja egzaminu dyplomowego ocenia prezentację pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, o których mowa w §32 ust. 2, stosując skalę ocen podaną w §16ust.1.

2. Ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną oceny prezentacji pracy dyplomowej i ocen odpowiedzi na pytania dotyczące trzech zagadnień, o których mowa w §32 ust. 2.

3.Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli ocena egzaminu dyplomowego jest większa lub równa 3,00, przy czym tylko jedna odpowiedź może być oceniona negatywnie.

§34

Rygory

1. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

2. W przypadku, gdy niezgłoszenie się studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione, dziekan wyznacza nowy termin egzaminu, traktowany jako pierwszy. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu 7dni od terminu egzaminu.

3.Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego albo nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w drugim terminie, wyznaczonym przez dziekana na zasadach określonych w ust. 1, zostaje skreślony z listy studentów.

4.W celu umożliwienia osobie skreślonej z listy studentów zgodnie z ust. 3przystąpienia do egzaminu dyplomowego, dziekan może jednorazowo w trakcie toku studiów studenta na danym kierunku studiów wyrazić zgodę na wznowienie studiów w dniu wyznaczonym na egzamin dyplomowy, w terminie nie dłuższym niż rok od daty skreślenia.

5.Po wznowieniu studiów w trybie opisanym w ust. 4 student ma prawo do jednego terminu egzaminu dyplomowego.


Kierunki i specjalności prowadzone w Instytucie M6:

Specjalności na kierunku Automatyka i Robotyka
Automatyzacja Systemów Wytwarzania, kierownik specjalności: Dr hab. inż. Jan Duda, Prof. PK
Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych, kierownik specjalności: Dr hab. inż. Jerzy Zając, Prof. PK
Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń, kierownik specjalności: dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK (M-11)
Mechatronika, kierownik specjalności: Dr hab. inż. Andrzej Gajek (M-4)

 

Specjalności na kierunku Inżynieria Produkcji

Studia I stopnia:
Inżynieria wytwarzania, kierownik specjalności Prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala;
Systemy CAD/CAM, kierownik specjalności Dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK;
Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa, kierownik specjalności Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
Techniki multimedialne i poligraficzne, kierownik specjalności Dr inż. Anna Kiełbus

 Studia II stopnia, bez specjalności,  
- Bez specjalności, wybieralny blok specjalnościowy A (Zarządzanie jakością)
- Bez specjalności, wybieralny blok specjalnościowy B (Multimedia i poligrafia)
- Bez specjalności, wybieralny blok specjalnościowy C (Zarządzanie produkcją)
Nie ma kierowników wybieralnych bloków specjalnościowych.


Prace należy składać w pokoju 402 A 

w godzinach, które będą wyznaczone każdorazowo przed terminem egzaminu dyplomowego

Udzielanie informacji: 

mgr inż. Monika Pociecha   tel. 12 374 32 60

w godzinach od 8.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Back to top