Termin egzaminu dyplomowego

TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO: Składy komisji oraz listy osób broniących się 30 V 2018r. 13 czerwiec 2018r. 25 czerwiec 2018r. 26 czerwiec 2018r. PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW w godzinach od 8.00 do 12.00…

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne udostępniane dla studentów : Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Przedmiot: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH Matryca sprzeczności Ariz-64 Wykaz wskaźników Systemu Technicznego Zasady usuwania sprzeczności Karbowski Krzysztof, dr hab. inż.,…

Tematy pracy dyplomowych

Zagadnienia do prac dyplomowych 2018/2019 Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Aktualizacja 09.04.2018 Propozycje tematów prac dyplomowych - nazwiskami alfabetycznie Boratyńska-Sala Anna, dr inż. Kierunek : Inżynieria Produkcji Zagadnienia do…

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej

Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej. Ogólne zasady realizacji pracy dyplomowej opisane są w regulaminie studiów (zał. do uchwały nr 47/d/04/2015). Wytyczne Dokonując wyboru promotora oraz zagadnienia lub tematu pracy…

Konsultacje pracowników Instytutu M-06

Terminy konsultacji pracowników Instytutu M6 - semestr letni 2017/18 - aktualizacja 11.04.2018 Nazwisko i imię tytuł Pn Wt Śr Cz Pt So/N Boratyńska-Sala Anna, dr inż. 9:15-10:45 Duda Jan, dr…

STUDENCIE CZAS NA PŁATNY STAŻ! - 11.04.2018 g. 13.30 W AULI A1

PLAKAT W związku z uruchomieniem projektu: Program Stażowy dla Wydziału Mechanicznego PK Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza studentów na spotkanie informacyjne. Program stażowy dedykowany jest dla studentów VI semestru studiów stacjonarnych.…

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 stycznia 2018 r.

zmarł

 

ś † p

 

Prof. dr hab. inż.


Andrzej Samek

 

 

Wieloletni Kierownik Zakładu Projektowania Procesów Wytwarzania oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Odszedł od nas serdeczny kolega, wybitny uczony, człowiek wielu talentów i pasji znakomity organizator i dydaktyk, wychowawca licznych pokoleń naukowców i inżynierów.

 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w piątek
19 stycznia 2018 r., o godz. 13:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim,

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

Instytut poniósł wielką stratę w osobie Profesora, autorytetu naukowego i moralnego.

Cześć jego pamięci.

 

 

Dyrekcja i Pracownicy

Instytutu Technologii Maszyn

i Automatyzacji Produkcji

 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Samek urodził się 22 czerwca 1924 roku w Krakowie. W latach 1945-50 studiował na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskując dyplom inżyniera mechanika oraz stopień magistra inżyniera nauk technicznych. W 1950 r. rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela w Państwowej Szkole Przemysłowej, a w roku 1951 został powołany na stanowisko dyrektora obecnego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Krakowie. Działalność naukową rozpoczął w 1956 r., przyjęty na stanowisko starszego asystenta w b. Katedrze Obrabiarek Politechniki Krakowskiej. W początkowym okresie rozwoju zaznaczył się etap wykorzystania dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz poszukiwania tematyki w dziedzinie technologii maszyn. Wyrazem tego były pierwsze publikacje dotyczące oprzyrządowania technologicznego oraz praca doktorska pt. "Teoretyczne podstawy bazowania przedmiotu w przyrządzie". W latach 1963-69 następuje bardzo ożywiona działalność naukowa i organizacyjna w dziedzinie oprzyrządowania. Początkowo koncentrowała się ona wokół zagadnień teorii i dokładności oprzyrządowania bazujących w dużej mierze na wynikach uzyskiwanych z przemysłu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania stało się uniwersalne oprzyrządowanie składane tzw. UPS, nad którym prowadzone były badania o charakterze kompleksowym. W wyniku tej działalności Profesor Andrzej Samek powołany został jako ekspert na przewodniczącego polskiej delegacji Stałej Komisji Normalizacyjnej RWPG, której zadaniem było opracowanie norm dotyczących oprzyrządowania typu UPS.
    Badania w tym kierunku pozwoliły na sprecyzowanie tematu rozprawy habilitacyjnej nt. "Zagadnienie dokładności geometrycznej przy składaniu elementów ze szczególnym uwzględnieniem uniwersalnych przyrządów składanych" uwieńczonej uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego z zakresu technologii maszyn w 1967 r.
    W okresie zatrudnienia w Politechnice Krakowskiej pełnił liczne funkcje kierownicze: zastępcy dyrektora Instytutu Technologii Maszyn, kierownika Zakładu Technologii Obróbki i Montażu, prodziekana Wydziału Mechanicznego. Pełnił jednocześnie, zgodnie ze swymi zainteresowaniami dydaktycznymi, funkcję dyrektora Zakładu Nowych Technik Nauczania, organizując od podstaw tę placówkę.
    Podsumowaniem prac w dziedzinie projektowania oprzyrządowania technologicznego jest podręcznik "Projektowanie oprzyrządowania technologicznego" PWN 1976 oraz skrypt uczelniany "Projektowanie procesów technologicznych", w którym przedstawił nowoczesne, systemowe ujęcie procesu technologicznego.
    W 1983 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i rozpoczął kolejny etap swej działalności naukowo-dydaktycznej. Charakteryzuje się ona skierowaniem zainteresowań na automatyzację procesu technologicznego oraz intensywną działalnością publikacyjną. Znaczącym osiągnięciem Profesora Andrzeja Samka jest zorganizowanie i uruchomienie w 1987 r. nowego kierunku studiów "automatyka i robotyka" na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Kierunek ten jest prowadzony od roku akademickiego 1987/88 i cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia. W całym okresie swojej pracy w Politechnice Krakowskiej Profesor prowadził ożywioną działalność dydaktyczną nie tylko w zakresie technologii maszyn, ale także w dziedzinach interdyscyplinarnych. Był promotorem dziewięciu przewodów doktorskich.
    W 1991r. został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. Zainteresowania bioniką wzbogaciły jego działalność w zakresie robotyki. Ich efektem jest między innymi wniosek patentowy na konstrukcję robota przemieszczającego się wewnątrz rur. Robot został zaprojektowany i wykonany pod kierunkiem Profesora w ITM i AP. Profesor Andrzej Samek opublikował 8 monografii i około 240 referatów w czasopismach naukowych oraz w zbiorach materiałów konferencyjnych, krajowych i zagranicznych oraz 23 książki. W 1994 r. przeszedł na emeryturę, nadal jednak pracował na uczelni prowadząc wykłady z bioniki do czasu podjęcia pracy na Akademii Górniczo Hutniczej.
    Oprócz zainteresowań zawodowych Profesor Andrzej Samek posiadał duże osiągnięcia w zakresie popularyzacji nauk przyrodniczych. Był znanym kolekcjonerem muszli morskich, członkiem Polskiego Towarzystwa Malakologicznego. Z ważniejszych książek można wymienić "Świat muszli" (Wyd. Morskie 1976) oraz "Historia naturalna" (KAW 1994), a także liczne artykuły w prasie popularno-naukowej. Od wielu lat działał w Aeroklubie Krakowskim, pełniąc funkcję prezesa.

Prof. Andrzej Samek zmarł 14 stycznia 2018 roku w Krakowie w wieku 94 lat.
   

 

Back to top