Instytut M-06
Instytut M-06
Cyberyba
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium robotyki
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium edukacyjno-badawcze obróbek ubytkowych
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium M-06-4
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium edukacyjno-badawcze obróbek ubytkowych
Instytut M-06
Instytut M-06
Druk 3D
Instytut M-06
Instytut M-06
Arrow
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mediów elektronicznych
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Instytut M-06
Sala A303
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mikro i nanotechnologii
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mechatroniki
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium mediów elektronicznych
Instytut M-06
Instytut M-06
Laboratorium inżynierii rekonstrukcyjnej
Instytut M-06
Instytut M-06
Nagroda firmy ASTOR
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Międzynarodowy projekt realizowany w konsorcjum
z 10 partnerami  reprezentującymi 10 regionów Europy Środkowej  pt.

3DCentral - Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping.

Projekt  o numerze CE634 realizowany w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE.

Termin realizacji : 01.06.2016-30.11.2018

Kierownik projektu - koordynator z ramienia PK: dr inż. Anna Kiełbus

Realizatorzy projektu w ramach konsorcjum:

 • IDM Suedtirol Alto Adige ( Südtirol - Włochy)- Lider projektu
 • AFIL –ASSOCIAZIONE FABBRICA INTELLIGENTE LomBARDIA (Włochy)
 • Campus 02 (Austria)
 • Evolaris next level GMBH (Austria)
 • Fraunhofer IWU, Institute for Machine Tools and Forming Technology (Niemcy)
 • Wirtschaftsf örderung Region Stuttgart GmbH (Niemcy)
 • Tehnoloski park Ljubljana d.o.o. (Słowenia)
 • Pomurski tehnološki park (Słowenia)
 • Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (Węgry)
 • Krakowski Park Technologiczny Sp.zo.o. (Polska)
 • Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (Polska).

Wartość projektu: 1 713 131,51euro

Główne obszary projektu: Strategia rozwoju regionów, Smart Engineering, Rapid Prototyping.

Opis projektu: Głównym celem realizowanego międzynarodowego projektu pt. "3DCENTRAL – Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping", jest dążenie do doskonałości europejskiej  we współpracy transnarodowej dotyczącej wymiany technologii, innowacji, transferu i wydajności biznesowej w zakresie inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania.  Zostanie zbudowana platforma wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze Smart Engineeringu i Rapid Prototyping. Podejmowane są działania mające na celu stworzenie specjalistycznego programu wsparcia - sieci współpracy pomiędzy regionami.

Szczegółowy opis projektu na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3DCentral.html


 

DOTACJE NA INNOWACJE


Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych materiałów - "ToolMach"

Nazwa beneficjenta: P.P.U.H BRYK WITOLD BRYK
Członek konsorcjum: WSK "PZL-Rzeszów" S.A
Okres realizacji: 2013-2017

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO 
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych - "INNOGEAR"

Nazwa beneficjenta: WSK "PZL-Rzeszów" S.A.
Okres realizacji: 2013-2018

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO 
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych

nr PBS/B9/46/2015

okres realizacji: 1.10.2015 – 30.09.2018

Konsorcjum:

 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska
 • TRICOMED S.A.
 • Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy 

Kierownik- koordynator z ramienia PK: dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK

Opis

Skuteczną metodą wspomagającą proces leczenia zewnętrznego, w tym blizn pooparzeniowych, obrzęków limfatycznych, żylaków oraz blizn po zabiegach chirurgii plastycznej, jest terapia uciskowa, tzw. kompresoterapia. Ważnym parametrem wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego wyżej wymienionych schorzeń jest nacisk jednostkowy (stopień kompresji) wywierany na osłaniane części ciała. Zakres wartości tego parametru, w zależności od rodzaju terapii jest określony z medycznego punktu widzenia, a jego właściwy dobór determinuje skuteczność terapeutycznego działania wyrobu uciskowego. Obecnie w leczeniu schorzeń metodą uciskową, stosuje się wyroby uciskowe produkowane w 4 klasach kompresji, od najsłabszej (I klasa ucisku – 18-21 mmHg) do najsilniejszej (IV klasa ucisku – powyżej 49 mmHg).

Zaawansowane projektowanie wyrobów uciskowych wspomagających proces terapii pooparzeniowej lub leczenia obrzęków tkanek miękkich powinno wykorzystywać również przewidywania teoretyczne zachowania się tkanki pod wpływem ucisku.

Celem praktycznym projektu jest opracowanie innowacyjnych, spersonalizowanych wyrobów uciskowych o zamierzonej wartości nacisku jednostkowego na ciało pacjenta. Założenia te zostaną osiągnięte na drodze opracowania nowoczesnych technologii bezszwowych przy użyciu dzianin o podwyższonych walorach biofizycznych, a także przy zastosowaniu   tradycyjnej technologii wytwarzania. W projekcie wykorzystane będą  zaawansowane  rozwiązania  technologiczne związane z bezdotykowym wymiarowaniem sylwetki pacjentów przy użyciu techniki skanowania 3D. Ponadto, projekt  przewiduje zastosowanie sterowanych numerycznie szydełkarek o wysokim stopniu uiglenia do produkcji wyrobów bezszwowych oraz urządzeń pomiarowych do kontroli wartości kompresji. Badania zostaną również uzupełnione o zastosowanie modelowania i symulacji fragmentu ciała uciskanego, uwzględniając faktyczną geometrię obiektu, budowę wewnętrzną i rzeczywiste właściwości tkanki. Zaprojektowane również zostanie stanowisko do badań własności mechanicznych tkanek, co pozwoli na określenie wpływu terapii na ich regenerację.

 

Cykl projektowania i wykonywania wyrobu uciskowego z wykorzystaniem skanera przestrzennego i systemu modelowania komputerowego

"Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków współpracy na mechanizm zużycia implantów"

Projekt 0384/IP2/2011/71 do 31.01.2015r.

Kierownik: dr inż.   Magdalena Niemczewska - Wójcik

 

Mechanizm zużywania oraz towarzyszące temu generowanie produktów zużycia stanowią istotną przyczynę ograniczenia trwałości implantu (endoprotezy - sztucznego stawu biodrowego) oraz powikłań zabiegu alloplastyki.

Utrata pierwotnych właściwości elementów węzła tarcia, czyli tzw. zużycie (destrukcja) tribologiczne, powinno być dokładnie analizowane zarówno pod kątem ich cech materiałowych, cech geometrycznych jak też cech dynamicznych (warunków współpracy) 

Niestety zauważono, że w literaturze przedmiotu (książki, artykuły, raporty, materiały konferencyjne) brakuje informacji na temat kompleksowych badań stanu warstwy wierzchniej (technologicznej oraz eksploatacyjnej), które łączyłyby różne techniki pomiaru, dając komplementarne informacje. W związku z tym brak jest również kompleksowych badań analitycznych mechanizmu zużywania elementów węzła tarcia, 
w tym elementów implantu stawu biodrowego (endoprotezy) w odniesieniu zarówno do ich cech materiałowych, cech geometrycznych oraz warunków panujących w strefie styku.

 

Celem naukowym projektu jest określenie zależności pomiędzy własnościami warstwy wierzchniej (cechami materiałowymi i cechami geometrycznymi) ukonstytuowanymi w procesie wytwarzania (technologiczna warstwa wierzchnia TWW) a własnościami warstwy wierzchniej ukonstytuowanej podczas współpracy (eksploatacyjna warstwa wierzchnia EWW), przy uwzględnieniu warunków współpracy (cech dynamicznych) węzła tarcia.

Korelacja pomiędzy stanem technologicznej warstwy wierzchniej (TWW) a stanem eksploatacyjnej warstwy wierzchniej (EWW) zostanie wyznaczona na podstawie analizy (a) cech materiałowych współpracujących elementów węzła tarcia: trzpień - płytka (badania modelowe) oraz panewka - główka (badania symulacyjne), badanych w skojarzeniach materiałowych: ceramika monokrystaliczna-polimer, ceramika polikrystaliczna-polimer, stop tytanu-polimer; (b) cech geometrycznych (ukształtowania powierzchni roboczych) elementów węzła tarcia: trzpień - płytka (badania modelowe) oraz panewka - główka (badania symulacyjne); (c) cech dynamicznych, w tym rodzaju styku.

Wskazane zostaną te cechy materiałowe, cechy geometryczne oraz cechy dynamiczne, które odgrywają istotną rolę w mechanizmie zużywania polimerowych elementów węzła tarcia.

Osiągnięcie celu naukowego projektu jest możliwe wyłącznie przy kompleksowym podejściu do badań tribologicznych (dwuetapowe badania tribologiczne: modelowe oraz symulacyjne) - Rysunek 2 oraz analitycznych (łączone techniki pomiarowe: AFM, SEM, EDS, WLI, OM, CMM)

Tematyka projektu łączy zagadnienia z obszaru takich dziedzin, jak:

 • Inżynieria biomedyczna (biomateriały, implant stawu biodrowego - endoproteza, alloplastyka),

 • Materiałoznawstwo (cechy materiałowe),

 • Technologia obróbki (rodzaj i parametry obróbki -> TWW),

 • Metrologia (cechy geometryczne TWW oraz EWW),

 • Tribologia (cechy dynamiczne, charakterystyki tribologiczne, EWW, produkty zużycia oraz mechanizmy zużywania).

 

W związku z tak szerokim zakresem tematyki projektu, w jego realizacji biorą udział następujące jednostki:

•  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,

•  Instytut Supertwardych Materiałów im. V.N. Bakula Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie,

•  Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,

•  Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Politechnika Krakowska

•  Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, Politechnika Krakowska

 

 

Opis projektu: projekt_DOBR-BIO4_033_13015

Projekt realizowany jest na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Głównym celem projektu jest opracowanie nowej konstrukcji autonomicznych biomimetycznych pojazdów podwodnych z napędem falowym dla celów rozpoznania podwodnego. Pojazdy tego typu naśladują w budowie, sposobie poruszania jak i zachowania się żywe organizmy występujące pod wodą, np. ryby. W projekcie przewiduje się wykonanie dwóch heterogenicznych pojazdów biomimetycznych (heterogeniczność dotyczy zarówno budowy, jak i przenoszonego wyposażenia i realizowanych zadań) tak, aby możliwa była demonstracja ich skrytego działania w wodach śródlądowych oraz przybrzeżnych akwenach morskich, np. porcie wojennym. Wyposażenie tego typu robotów podwodnych w metody sztucznej inteligencji pozwoli im na samodzielne podejmowanie decyzji np. dla zachowania skrytości działania.

System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej

Projekt PBS1/A9/10/2012 do 30.09.2014

Kierownik: dr inż. Ireneusz Baran

Celem projektu jest opracowanie podstaw systemu ciągłego monitorowania krytycznych konstrukcji, za pomocą pomiaru sygnałów emisji akustycznej (AE). Termin krytyczne konstrukcje odnosi się do konstrukcji inżynierskich, których awarie wiążą się zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego oraz ryzykiem dużych strat finansowych oraz środowiskowych. 
Konstrukcjami takimi są np.: konstrukcje lotnicze, kolejowe i drogowe, konstrukcje w energetyce (w tym nuklearnej), w przemyśle chemicznym, rafineryjno-petrochemicznym oraz wydobywczym. Wśród urządzeń dla których przydatny może być opracowany system należy wymienić przede wszystkim urządzenia przemysłowe zawierające substancje łatwopalne, wybuchowe oraz trujące. Drugim ważnym obszarem zastosowania systemu są urządzenia transportu lotniczego gdzie coraz częściej stosuje się ciągłe monitorowanie stanu konstrukcji (Structural Health Monitoring). 
Wymienione konstrukcje wymagają obecnie monitorowania stanu technicznego poprzez okresowe przeglądy. Periodyczne inspekcje wykonywane są zgodnie z odpowiednim programem kontroli dla oceny i monitorowania stanu technicznego konstrukcji, jak również dla celów dozorowych - konstrukcje te podlegają odpowiednim organom dozorowym. 


Podstawowymi badaniami w ramach takich kontroli są badania wykonywane metodami nieniszczącymi takimi jak: VT - badania wizualne, PT - badania penetracyjne, ET - badanie prądami wirowymi, MT - badania magnetyczno-proszkowe, UT - badania ultradźwiękowe RT - badanie radiograficzne, LT - badania szczelności. W przemyśle lotniczym szeroko stosowane są ponadto metody MOI - Magneto-Optics Imager, Shearography. Program i zakres tych badań uzależniony jest od wielu czynników, w tym od rodzaju konstrukcji, warunków i czasu jej eksploatacji. 
W projekcie założono, że opracowany system wykorzystujący technikę AE, będzie spełniać szereg warunków które nie są spełniane przez obecnie stosowane systemy bazujące na metodzie AE oraz większość tradycyjnych technik badań nieniszczących. Są to możliwości dokonania analizy ewolucji uszkodzeń "in situ" w czasie użytkowania obiektu, możliwości kompleksowości badania, co oznacza, że system analizuje całą objętość elementu obiektu i nie ogranicza się tylko do uszkodzeń występujących na powierzchni czy tylko do uszkodzeń znajdujących się w zasięgu wiązki (przykładowo fal ultradźwiękowych), oraz uwzględnienie interakcji różnych procesów destrukcyjnych występujących podczas eksploatacji obiektu. Powyższe warunki powodują, że wyniki analizy wykonanej z użyciem proponowanego systemu będą mogły być podstawą oceny technicznej obiektu umożliwiającej podjęcie odpowiednich decyzji w celu zapobieżenia awariom. System pozwoli również na lepsze poznanie przyczyn wywołujących uszkodzenia oraz dokładniej zaplanować czas i zakres napraw. 
Niezmiernie istotną cechą systemu będzie możliwość zastosowania do monitorowania ciągłego co w znacznej mierze podniesie bezpieczeństwo analizowanych obiektów oraz przyczyni się do lepszego poznania kinetyki rozwoju uszkodzeń. 
Działania podjęte w ramach projektu mają na celu rozwój metody AE poprzez zastosowanie modelowania numerycznego oraz niekonwencjonalnych metod przetwarzania sygnałów, a w konsekwencji zaproponowanie nowych, nieznanych do tej pory technik diagnostycznych. W projekcie planuje się osiągnięcie trzech głównych celów: 

 • opracowanie modeli numerycznych uszkodzeń konstrukcji metalicznych, pozwalających na symulację zjawisk emisji akustycznej (modele wieloskalowe) oraz wykorzystanie symulacji do korelacji cech sygnałów z cechami charakterystycznymi uszkodzeń,

 • zastosowanie nieklasycznych metod przetwarzania sygnałów, przede wszystkim teorii fraktali, do wykrywania, lokalizacji i oceny uszkodzenia, oraz porównaniu wyników osiągniętych metodami klasycznymi i nieklasycznymi,

 • opracowanie bazy sygnałów oraz ich zastosowanie do realizacji stanowiska badawczego systemu ciągłego monitorowania opartego o zjawisko AE. 


Partnerzy biorący udział w projekcie: 

 

 • Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica -> (LEADER - Koordynator projektu w Konsorcjum)

 • Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki

 • Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

Back to top