Procedura wyboru tematu (zagadnienia) pracy dyplomowej.

Ogólne zasady realizacji pracy dyplomowej opisane są w regulaminie studiów (zał. do uchwały nr 47/d/04/2015).

Wytyczne

Dokonując wyboru promotora oraz zagadnienia lub tematu pracy dyplomowej, student jest zobowiązany do złożenia deklaracji
(link: Deklaracja wyboru pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*) w Instytucie dyplomującym.

W tym celu:

 • Uzgadnia z promotorem temat lub zagadnienie pracy dyplomowej, co zostaje potwierdzone podpisem studenta i promotora (data i podpis).

 • Tematykę tą zatwierdza (data i podpis) kierownik specjalności lub opiekun kierunku, gdy nie ma specjalności.

 • Jeżeli praca jest realizowana w innym Instytucie niż Instytut dyplomowania, to:

  • Dyrektor dydaktyczny Instytutu Dyplomowania wyraża zgodę na realizację pracy dyplomowej w innej Jednostce (data pieczątka i podpis).

  •  Dyrektor dydaktyczny Instytutu, w którym ma być realizowana praca, wyraża zgodę (data pieczątka i podpis).

 • Deklaracja składana jest w Instytucie Dyplomującym do dnia 15 maja br. (praca inżynierska, praca magisterska studia niestacjonarne) lub 15 listopada br. 
  (praca magisterska studia stacjonarne).
  Jeżeli w w/w terminach student nie złoży deklaracji, temat pracy dyplomowej zostanie mu przydzielony w drodze losowania przez opiekuna kierunku/kierownika specjalności, w obecności starosty grupy.

 • Po zaewidencjonowaniu, deklaracje są przekazywane do Dziekanatu. Na tej podstawie generowane są protokoły, które musi wypełnić promotor.

Procedura dotyczy wszystkich studentów, którzy będą bronili się od 2019 roku oraz tych studentów, którzy do tej pory nie zdecydowali się na wybór promotora.

 

 

 

 

Back to top